Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
422285A Musiikinhistoria, 5 op 
Tunniste 422285A  Voimassaolo 01.08.2020 -
Nimi Musiikinhistoria  Lyhenne Musiikinhistori 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2514 Musiikkikasvatus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. lukuvuosi, kevät 

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa  

 • jäsentää ja verrata eri länsimaisen taide- ja populaarimusiikkien tyylipiirteitä ja merkityksiä 
 • jäsentää niiden kehitysvaiheet  
 • määritellä kuinka musiikit ovat suhteessa aikansa ja paikkansa taiteisiin ja tieteisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja aatehistoriallisiin tekijöihin sekä länsimaiseen, globaaliin ja paikalliseen nykypäivään 
 • ajoittaa ja paikantaa kohtaamansa musiikit kulttuuriseen yhteyteensä 
 • tunnistaa tärkeimmät musiikkiin vaikuttaneet ja niissä vaikuttavat tekijät. 
 • määritellä omia pedagogisia toimintatapojaan osana kuuntelukasvatusta ja mahdollisuuksiaan musiikinhistorian opetuksessa sekä osaa soveltaa oppimaansa tulevaisuuden työssään 
 
Sisältö 

Perehtyminen länsimaisten musiikkien kehitysvaiheisiin. Musiikinhistoriaa koskevien pedagogisten toimintamallien arviointia ja kehittämistä. 

 
Järjestämistapa 

Verkko-opetus 

 
Toteutustavat 

40 tuntia verkkoluentoa, 95 tuntia itsenäistä työskentelyä yksin tai ryhmässä tai 135 tuntia itsenäistä työskentelyä Moodle-ympäristössä yksin tai ryhmässä.

 
Kohderyhmä 

Musiikkikasvatuksen opiskelijat 

 
Esitietovaatimukset 

422278A Rytmimusiikkia a), 422271A Musiikkiteknologia, 422282A Kuoron- ja orkesterinjohto, 422283A Yhtyemusisointi

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Suositellaan suoritettavaksi yhdessä seuraavien opintojaksojen kanssa: 422277A Soitinopinnot 2, 422264A Vapaa säestys 2, 422284A Musiikinteoria ja sovitus 

 
Oppimateriaali 
 • Aroheimo-Marvia, Jalkanen, Kurkela, Kujanen, Maasalo, Valkama, Wessman: Suomen musiikinhistoria 6: Populaarimusiikki, 2003 (valikoiden)
 • Burkholder, Grout, Palisca: A history of Western music, 2010 (valikoiden)
 • Cooke, M. (2013) The Cronicle of jazz. Thames & Hudson: Lontoo. (valikoiden)
 • Dahlström, Salmenhaara, Heiniö: Suomen musiikin historia 1 (1995), 2 (1996), 3 (1996), 4 (1995) (valikoiden)
 • Oxford music online, 2021 (valikoiden)
 • Poutiainen, A. & Kukkonen, R. (2011) Suklaasydän, tinakuoret – Jazziskelmä Suomessa 1956–1963. Helsinki: Musiikkiarkisto JAPA (valikoiden)
 • Starr, L. & Waterman, C. (2018) American popular music – From minstrelsy to mp3. Fifth edition. Oxford University Press: Oxford. (valikoiden)
 • Verkkokurssin alussa ilmoitettava lisämateriaali
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille tai itsenäinen työskentely Moodle-ympäristössä, perehtyminen näytteisiin ja kirjallisuuteen; kuuntelutentti, kirjallinen tentti, ryhmätyönä toteutettava opetustuokio verkossa kurssin alussa tarkemmin sovittavalla tavalla.

 

Arviointikriteerit: 

Osaamistavoitteiden osoittaminen on 

0 = keskeneräistä, katkonaista, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta. 
1 = erittäin pintapuolista, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa. 
2 = pintapuolista, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää. 
3 = pohtivaa ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää. 
4 = jokseenkin analyyttista, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää. 
5 = systemaattista ja analyyttista, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista. 

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

 Yliopistonlehtori 

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Musiikinhistoria  Opintojakso  Nina Jokela  10.01.22 -20.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa