Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694688S Informaatiolukutaitojen tutkimus, 5 op 
Tunniste 694688S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Informaatiolukutaitojen tutkimus  Lyhenne Informaatioluku 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijalla on syvällinen ymmärrys informaatiolukutaidon käsitteestä ja sen kehityksestä. Hän osaa pohtia kriittisesti informaatiolukutaidon tutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä

 
Sisältö 

Informaatiolukutaidon käsite ja sen kehitys, tieteenfilosofiset lähtökohdat, lähestymistavat ja metodit.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 h itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Whitworth, A. (2014) Radical Information Literacy: Reclaiming the Political Heart of the IL Movement.;

Not Just Where to Click: Teaching Students How to Think about Information (2015), toim. Troy A. Swanson ja Heather Jagman (poislukien Chapter 3. Librarianspeak: Metaphors that Reflect (and Shape) the Ethos and Practice of Academic Librarianship).

ACRL (2015) Framework for Information Literacy for Higher Education.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa