Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
811104P Ohjelmointi 1, 5 op 
Tunniste 811104P  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Ohjelmointi 1  Lyhenne Ohjelmointi 1 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3259 Tietojenkäsittelytiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietojenkäsittelytieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Ilkka Räsänen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla 1 ja 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on kandiopintojen 1. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tehdä yksinkertaisia toimivia ohjelmia.
- Tunnistaa perusohjausrakenteet ja osaa käyttää niitä ohjelmassa.
- Tunnistaa käsitteet: modulaarisuus, taulukko, tiedon tallentaminen ja osaa soveltaa näitä ohjelmassa.
- Osaa etsiä ja korjata virheitä ohjelmasta.
- Osaa ratkaista laskennallisen ongelman abstrahoimalla ja askeleittain tarkentamalla.
- Osaa selittää rekursion käsitteen.
- Osaa käsitellä binäärisiä ja heksadesimaalisia lukuja sekä tuntee lukujen esittämisen tietokoneessa.
- Osaa dokumentoida ohjelman.

 
Sisältö 

1. ohjelmiston suunnittelu (vesiputousmalli) 2. algoritminen ongelmanratkaisu 3. askeleittain tarkentaminen 4. ohjausrakenteet 5. modulaarinen ohjelmointi, moduulin kutsu, moduulien välinen kommunikointi 6. tietotyypit 7. taulukot 8. osoittimet 9. merkkijonot 10. rakenteinen tieto 11. tiedon tallettaminen.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 40 h, harjoituksia 24 h, itsenäistä työskentelyä 70 h

 
Kohderyhmä 

Kandidaattivaiheen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Deitel, Deitel: C HOW TO PROGRAM;
Pearson Education Inc. 2007 tai uudempi painos.
Luentokalvot.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

1. lopputentillä + harjoituspisteillä + kotitehtävillä TAI 2. välikokeilla (2 kpl) + harjoituspisteillä + kotitehtävillä.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Ilkka Räsänen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Ohjelmointi 1  Opintojakso  Ilkka Räsänen  18.05.20 -31.07.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ohjelmointi 1  Opintojakso  Ilkka Räsänen  07.09.20 -18.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa