Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
353334S Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari terveyshallintotiede, 35 op 
Tunniste 353334S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari terveyshallintotiede  Lyhenne Pro gradu-tutki 
Laajuus35 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Opettajat
Nimi
Outi Kanste 
Marjo Suhonen 

Kuvaus
Laajuus 

35 op

 
Opetuskieli 

Opetus järjestetään suomeksi. Tarvittaessa opintojakson voi suorittaa englanniksi.

 
Ajoitus 

Maisteriopintojen 1. vuoden kevät, 4. periodi sekä 2. vuoden syksy, 1. ja 2. periodit ja 2. vuoden kevät, 3. ja 4. periodit. Aiemmin aloitettua tutkielmaa on mahdollisuus jatkaa myös kesällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- etsiä, käyttää, arvioida ja soveltaa tieteellistä tietoa itsenäisesti sekä siihen perustuen laatia kirjallisen tutkimussuunnitelman suomeksi tai englanniksi
- perustella kriittisesti ja vakuuttavasti työelämälähtöisen tutkimusaiheensa
- arvioida, soveltaa ja perustella menetelmällisiä ratkaisuja tutkimusprosessin eri vaiheissa
- analysoida ja antaa palautetta vertaisen tutkimussuunnitelmasta tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
- esittää ja perustella valitsemansa tutkimusaiheen ja menetelmälliset ratkaisut tutkimusprosessin eri vaiheissa
- analysoida suullisesti, arvioida kriittisesti, itsenäisesti ja pienryhmissä, omaa ja toisen pienryhmään kuuluvien tutkimusprosessia ja sen eri vaiheita
- työskennellä yhteisöllisesti, joustavasti ja neuvotellen
- käyttää digitaalisia oppimisratkaisuja sekä osoittaa esiintymistaitoaan ja tieto- ja viestintätekniikan taitojaan esitellessään tutkimussuunnitelmaansa
- soveltaa ja analysoida koulutuksensa aikana hankittuja tutkimusmenetelmätietoja ja -taitoja tehden itsenäisesti tai tutkimushankkeen jäsenenä tieteellisen opinnäytetyön tai artikkelin
- laatia työelämälähtöiseen ilmiöön ja asiantuntijuuteensa perustuen tieteellisen tutkielman ohjaussopimuksen mukaisessa aikataulussa
- perustella ja hallita käyttämänsä tutkimusmenetelmät, analyyttisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaidot
- kriittisesti arvioida ja tehdä johtopäätöksiä sekä argumentoida tekemiään ratkaisuja tutkielmassaan ja pienryhmätyöskentelyssä
- saavuttaa valmiudet tieteelliseen keskusteluun ja jatkokoulutukseen.

 
Sisältö 

Ideapaperi ja ohjaussopimus. Ideapaperin ja tutkimussuunnitelman laatiminen. Tieteellinen pienryhmäohjaus ja keskustelu. Vertaisryhmätyöskentely verkko-oppimisalustalla, johon liittyy ryhmätehtäviä ja itsenäinen työ. Tutkimusaiheeseen ja -menetelmiin liittyvä kansainvälinen kirjallisuus ja tutkimus. Tieteelliset kriteerit täyttävä opinnäyte tai artikkeli. Kriittinen keskustelu tutkielmasta, tutkimustulosten ja johtopäätösten esittäminen.

 
Järjestämistapa 

Yksilöllinen, tieteellinen pienryhmäohjaus tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä vertaisryhmätyöskentely verkossa hyödyntäen digitaalisia oppimisratkaisuja.

 
Toteutustavat 

Info 2 h, pienryhmäohjaus 6 h, ennakkotehtävät pienryhmätyöskentelyyn 6 h, verkossa tapahtuva vertaisryhmätyöskentely 6 h, tiedon- ja aineistonhaku ja kirjallisuuden lukeminen, ideapaperin ja tutkimussuunnitelman kirjoittaminen 350 h sekä tieteellisen opinnäytetyön tai artikkelin kirjoittaminen 575 h. Opintojaksolla hyödynnetään verkko-oppimisalustaa.

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot / terveyshallintotiede

 
Esitietovaatimukset 

Opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna kaikki tutkimusmenetelmäopinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

 
Oppimateriaali 

Ajankohtainen tutkimus ja menetelmäkirjallisuus.
Polit D F & Beck CT (2011, 2017). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9. ed. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
Denzin & Lincoln (2011, 2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Publicatios Inc., Thousand Oaks.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tutkielman ideointi käynnistyy toukokuussa. Keskustelun perusteella opiskelijan on mahdollista itsenäisesti työstää tutkielmaansa myös kesäaikana. Yksilöllinen tai parityö 1–2 opettajan ohjauksessa. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös tieteellisenä artikkelina erikseen sovittavalla tavalla. Opintojaksolla sovelletaan jatkuvan arvioinnin periaatetta. 

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5 / hylätty. Jatkuva arviointi, itse- ja vertaisarviointi.

 
Vastuuhenkilö 

Outi Kanste tutkielmaseminaarin osalta, Outi Kanste ja Marjo Suhonen pro gradu -tutkielman osalta.

 
Työelämäyhteistyö 

Terveydenhuollon työelämään kytkeytyvä tutkielman aihe. Yhteistyö työelämän edustajien kanssa opinnäytetyön aiheita valittaessa. Opiskelija toteuttaa omaa asiantuntijuuttaan tukevan työelämälähtöisen tutkielman. Työelämäyhteistyö aineistonkeruuvaiheessa.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Infotilaisuus ke 29.4.2020 klo 10.15-14 (etäyhteydellä, lisätietoja vastuuopettaja Outi Kansteelta). Infotilaisuus on pakollinen opiskelijoille, jotka aloittavat pro graduaan keväällä tai kesällä 2020. Pro gradun tutkimussuunnitelman palautus vastuuopettajalle sähköpostin liitteenä tiistaihin 1.9.2020 mennessä. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämiskriteerit.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari terveyshallintotiede, KESÄ 2020 (ops 2019-2020)  Opintojakso  15  Outi Kanste  29.04.20 -31.08.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Pro gradu-tutkielma ja tutkielmaseminaari terveyshallintotiede  Opintojakso  35  Outi Kanste  10.09.20 -28.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa