Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
353312S Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu, 10 op 
Tunniste 353312S  Voimassaolo 01.08.2019 -
Nimi Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu  Lyhenne Johtamisosaamis 
Laajuus10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Terveystieteiden ala 

Kuvaus
Laajuus 

10 op / 270 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi/englanti

 
Ajoitus 


Maisteriopintojen 2. lukuvuosi, syksy 2. periodi 2. ja kevät 3. periodi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa toimia työelämän monialaisissa asiantuntijaryhmissä sekä johtaa asioita ja ihmisiä erilaisissa työelämän toimintaympäristöissä

• osaa analysoida ja tuottaa johtamisessa tarvittavaa asiantuntijamateriaalia päätöksenteon tueksi sekä käyttää erilaisia digitaalisia esitystapoja sen esille tuomisessa

• osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja päätöksentekotaitoja omassa harjoittelussaan


• osaa arvioida omaa, työyhteisön ja ryhmien osaamista/toimintaa sekä osaa laatia projekti/hankesuunnitelman organisaation toiminnan kehittämiseksi näyttöön perustuen

• tunnistaa henkilökohtaisen kehittymisen jatkuvan seurannan ja tulevaisuuden kehittämishaasteet ja –suuntaviivat terveydenhuollon johtamisessa sekä omaksuu esimiehen vastuullisen roolin näyttöön perustuvan toiminnan johtamisessa.

 

 
Sisältö 

Harjoittelu toteutetaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa. Harjoittelusuunnitelman ja loppuraportin laatiminen.

 

 
Järjestämistapa 

Johtamisen harjoittelu valitussa harjoittelupaikassa.

 
Toteutustavat 

Harjoitteluun liittyvät osa-alueet:

Osa 1: Harjoittelu-info, 1. lukuvuoden kevät (2 h)
Osa 2: Yksilöllisen harjoittelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä harjoitteluorganisaation kanssa (22 h)
Osa 3: Harjoittelun toteuttaminen ja arviointi (230 h)
Osa 4: Loppuraportin laatiminen (10 h)
Osa 5: Tutkimusklubit (2 h)
Osa 6: Työpaja (4 h)

 

 
Kohderyhmä 

Hoitotieteen Hoitotyön johtajan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävät Hoitotyön johtajan suuntautumisvaihtoehdon opintojaksot käytynä.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 

 
Oppimateriaali 

Ajankohtainen aiheeseen liittyvä oppi- ja tutkimuskirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoittelun suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi yhdessä ohjaajan kanssa. Harjoittelusuunnitelman ja loppuraportin laatiminen. Itsearviointi/omaa asiantuntijuuden kasvua reflektoiden. Tutkimusklubeihin ja työpajoihin osallistuminen.
Arvioinnissa käytetään jatkuvaa arviointia ja osaamisperustaista arviointimatriisia.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Yliopisto-opettaja

 
Työelämäyhteistyö 

Työelämälähtöinenharjoittelu suoritetaan opiskelijan valitsemassa organisaatiossa.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Aloitusinfo 7.5.2020 klo 14.15-16, työpaja 27.8.2020 klo 14.15-16. Opetustapahtumat toteutetaan etäyhteydellä, lisätietoja vastuuopettaja Jonna Juntuselta. Mikäli haet opintoihisi kesäopintotukea, tarkista sen myöntämiskriteerit.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu, KESÄ 2020  Opintojakso  10  Jonna Juntunen  07.05.20 -31.08.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johtamisosaamiseen painottuva harjoittelu  Opintojakso  10  Jenni Konttila  15.08.20 -06.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa