Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780660S Advanced water treatment chemistry, 5 op 
Tunniste 780660S  Voimassaolo 01.08.2018 -
Nimi Advanced water treatment chemistry  Lyhenne Advanced water 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

Kurssi toteutetaan verkkokurssina, kurssin voi suorittaa vapaavalintaisena ajanjaksona (verkkotutorointia ei heinäkuussa). Kurssi suoritettava kahden kuukauden kuluessa aloituksesta. Aloittaessasi kurssin ota yhteyttä anne.heponiemi@oulu.fi tai sari.tuomikoski@oulu.fi, jolloin saat oikeuden kurssin Moodle-työtilan käyttöön.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tietää kunnallisen talous- ja jäteveden laatua koskevat lainsäädännölliset vaatimukset ja suositukset Suomessa

- tuntee raaka- ja jäteveden käsittelyprosessien yksikköoperaatiot sekä niihin liittyvät kemialliset reaktiot ja ilmiöt

- on luonut talous- ja jätevesien käsittelyyn liittyvän kattavan sanaston

 
Sisältö 

Talous- ja jätevesien laatua koskeva lainsääntö sekä niiden käsittelyyn liittyvät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset yksikköoperaatiot Suomessa. Tapausesimerkit kunnallisesta talous- ja jätevedenkäsittelystä.

 
Järjestämistapa 

Verkkokurssi

 
Toteutustavat 

134 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä

 
Kohderyhmä 

Kemian tutkinto-ohjelman opiskelijat, prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat, avoin yliopisto, täydennyskoulutus.

 
Esitietovaatimukset 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) ja B (780118P) tai vastaavat tiedot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Finlex Lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/

Letterman R.D, Water quality and treatment, fifth edition, American water works association, McGraw-Hill handbooks.

Metcalf and Eddy. Wastewater Engineering: treatment and reuse. 4. painos, Boston, McGraw-Hill, 2003.

RIL 124-1-2003 Vesihuolto I ja II, vastaava toimittaja Karttunen E.

Tieteelliset artikkelit

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan perehtyminen talous- ja jäteveden käsittelymenetelmiin Suomessa ja vesien käsittelyyn liittyvän laajan sanaston laatiminen. Kurssisuoritukseen sisältyy esitietolomakkeen täydentäminen sekä palautteen antaminen. Kurssityö palautetaan yhtenä tiedostona Moodlen työtilaan. Kurssin arvosanaan vaikuttaa sisällön lisäksi mm. työssä käytettyjen lähteiden laatu ja työn ulkoasu.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Anne Heponiemi, Sari Tuomikoski

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kesäkurssi Advanced water treatment chemistry  Opintojakso  Anne Heponiemi,
Sari Tuomikoski 
01.06.21 -31.08.21
Ilmoittautumiseen Advanced water treatment chemistry  Opintojakso  Sari Tuomikoski  02.08.21 -16.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa