Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
417138P Vapaasti valittavat opinnot, 5 op 
Tunniste 417138P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Vapaasti valittavat opinnot  Lyhenne Vapaasti valitt 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine2129 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Osaamistavoitteet 

Perusopintojen opintojakso “Vapaasti valittavat opinnot” sisältää kuusi teema-aluetta/kurssia. Kukin opiskelee niistä valintansa mukaan yhden. Kurssit tarjotaan lukuvuosittain joko kontaktiopetusta sisältävinä tai pelkästään omatoimiseen opiskeluun perustuvina.  (Vuosittain vähintään yhdestä temaattisesta alueesta järjestetään kontaktiopetusta.)  Temaattiset kokonaisuudet (á 5 op) ovat:

  • Tyttö- ja poikatutkimus

  • Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus

  • Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä

  • Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen

  • Lokaali/globaali toimijuus ja sukupuoli

  • Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet  

 

Kurssin suorittanut henkilö osaa:

-        - Määritellä kyseisen tutkimusalueen/teeman käsitteitä ja teorioita sekä keskeisiä tutkimuksellisia kehitysjuonteita

-      - Tuntee kyseisen teeman tutkimusta ja  tutkimustuloksia

       - Tunnistaa ja osaa analysoida tutkimusalueen/teemojen vaikutuksia ja yhteyksiä niin yksilön elämänkulkuun, kuin laajempiin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin sukupuolivastuullisesti.

-         - Osaa reflektoida opintojaksolla oppimiaan tietoja käytännön tasolla (esimerkiksi väkivallattomuuden ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä)

 
Sisältö 

-Valitun teeman peruskäsitteet ja teoriat sekä alan tutkimuksellisia kehitysjuonteita sukupuolentutkimuksen näkökulmasta
-Valitun teeman tarkastelu yksilöllisestä, yhteisöllisestä ja yhteiskunnallisesta sukupuolivastuullisesta näkökulmasta
- Opitun reflektoiminen ja tarkasteleminen käytännön tasolla

 
Järjestämistapa 

Opintojakson järjestämistapa vaihtelee lukuvuosittain teema-alueittain. Päivitetty tieto asiasta ilmoitetaan lukuvuosittain erikseen. Lukuvuonna 2017 - 18 kurssit järjestetään  teema-alueittain seuraavasti:  

 

Tyttö- ja poikatutkimus/ Girl/boy -studies:

Lähiopetus ja yksilöllinen työskentely  

Face-to-face teaching and independent studies

 

Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus / Loneliness, and research on loneliness

Lähiopetus/monimuoto-opetus, itsenäinen työskentely / Contact teaching, group work, independent studies

 

Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä / Gender equality as multidimensional intra- ja intersectional phenomenon:

Itsenäinen opiskelu ja/tai käytännön harjoittelu tai mahdollisella erillisrahoituksella monimuoto-opetusta verkko-oppimisympäristössä.

Independent studies or/and internship, if additional funding received blended-learning in an online learning environment.

 

Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen / Non-violence and compassion:

Itsenäinen opiskelu

Independent studies

 

Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli / Local/Global subject and gender:

Itsenäinen opiskelu / Independent studies

 

Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet / Power, Normalization and Relationality:

Itsenäinen opiskelu / Independent studies

 
Toteutustavat 

Tyttö- ja poikatutkimus/ Girl/boyhood studies:

24 h luentoja, 8 h seminaari/ryhmätyöskentelyä

24 hours lectures, 8 hours group work

 

Yksinäisyys, ja yksinäisyystutkimus / Loneliness, and research on loneliness:

16 h luentoja, 8 h seminaari/ryhmätyöskentelyä

16 hours lectures, 8 hours group work

 

Sukupuolten tasa-arvo moniuloitteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä / Gender equality as multidimensional intra- and intersectional phenomenon:

Itsenäinen työskentely sekä kirjatentti tai essee tai käytännön harjoittelu

Independent studies, book exam or essay or internship.

 

Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen / Non-violence and compassion:

Itsenäinen opiskelu sekä kirjatentti/essee. Verkko-opetus vuosittain tarkentuvan kontaktiopetuksen mukaan vaihdellen.

Independent studies and book exam of essay. Online course, depending on annual contact teaching.

 

Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli /          Local/Global agency and gender:

Itsenäinen työskentely sekä kirjatentti tai essee

Independent studies and book exam or essay

 

Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet / Power, Normalization and Relationality:

Itsenäiset opinnot ja kirjatentti tai essee

Independent studies and book exam or essay

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

ei

 
Oppimateriaali 

Tyttö- ja poikatutkimus/ Girl/boy studies:

 

       Huuki T., Kivijärvi, A., & Lunabba, H. (toim.) (tulossa/forthcoming 2017). Paljon puhetta pojista – pojat ja poikuus varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Vastapaino.

 

·       Haywood, C. & Mac an Ghaill, M. (2013). Education and masculinities. Social, cultural and global transformations. Routledge, London.

 

·    Karoliina Ojanen, Heta Mulari ja Sanna Aaltonen (toim.) (2011). Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen. Helsinki: Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura.

·    Ringrose, Jessica (2013) Postfeminist Education? Girls and the Sexual Politics of Schooling. London: Routledge.

·       Artikkeleita sopimuksen mukaan

       Articles agreed with responsible person

       Yksinäisyys, ja yksinäisyystutkimus / Loneliness, and studies on loneliness:

 

      Rönkä, Anna Reetta, väitöskirja (forthcoming 2017)  Experience of Loneliness from Childhood to Young Adulthood. Study of Northern Finland Birth Cohort 1986.

 

       Gissler, M., Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P., & Wrede-Jäntti, M. (2014). Nuoruus toisin sanoen. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta.

 

       Bjerg Bennike, K., Thidemann, Faber S., & Pristed, H. (2016). Gender, Education and Population Flows. Summary report on knowledge, cross-Nordic experiences and examples from practice.

 

L      Larsen, JN., & Fondahl, G. (2014). Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global Linkages, Chapters: Cultures and identities; sivut. 105-145. Globalization, sivut. 401-419

 

T     Tieteellisiä artikkeleita yksinäisyyden, normien ja vallankäytön teemoista sopimuksen mukaan

 

      Scientific articles on the topics of loneliness, norms and power as agreed with responsible person

 

Sukupuolten tasa-arvo moniuloitteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä / Gender equality as multidimensional  intra- and intersectional phenomenon:

Johanna Kantola, Kevät Nousiainen & Milja Saari (2012) (toim) Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

 

Raija Julkunen (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit.

 

Eva Magnusson, Malin Rönnblom & Harriet Silius (2008) (toim.) Critical studies of gender equality. Nordic dislocations, Dilemmas and Contradictions.

 

Emanuela Lombardo, Petra Meier & Mieke Verloo (2009)

ThThe discursive politics of gender equality. Stretching, Bending and Policymaking.

 

Muuta kirjallisuutta tentaattorin kanssa sopien. Other literature as agreed with examiner.

 

Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen / Non-violence and compassion:  

Gilligan, C. (2011) Joining the resistance (1 op)

Butler, J (2009) Frames of War. When is life Grievable. (1 op)

Nussbaum, M (2010) Talouskasvua tärkeämpää. (1 op)

Puig de la Bellacasa M. (2017) Matters of Care: Speculative ethics in a more than human world (2 op)

 

(tai kirjallisuutta erikseen tentaattorin kanssa sovittuna / or literature agreed with examiner)

 

 

Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli /          Local/Global subject and gender

Keskinen, S., Vuori J & Hirsiaho A (2012) toim. Monikulttuurisuuden sukupuoli. (1,5 op)

Lempiäinen, K K., Leppänen, T. & Paasonen S (2012) Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa. (1,5 op.)

Pratt, G & Rosner V. (2012) (toim.) The Global and the Intimate. Feminism in our Time. (2 op)

Ahmed, S. (2010) The promise of Happiness. (2 op)

Parviainen, J., Kinnunen, T. & Kortelainen, I. (2016) (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä. Työruumis jälkiteollisessa taloudessa (1 op)

 

Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet / Power, Normalization and Relationality:

Leena-Maija Rossi (2015) Muuttuva sukupuoli. Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa. (1 op)  

Sir Siru Kainulainen & Viola  Parente-Čapkova (2011)Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä (1 op).

     Judith Butler (2015) Notes toward a performative theory of assembly. (2 op)

      Liljeström M & Paasonen S (2012) Working with affect in Feminist Readings. (1 op)

     Eveliina Talvitie (2013) Keitäs tyttö kahvia (1 op).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tyttö- ja poikatutkimus / Girl/boy tudies:

Aktiivinen osallistuminen ja seminaarityöskentelyyn, oppimispäiväkirja

Active participation in lectures and group work, study journal

 

Yksinäisyys, ja yksinäisyystutkimus / Loneliness, and studies on loneliness:

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaarityöskentelyyn, itsenäinen ryhmätyö ja siihen liittyvä seminaari

/

Active participation to lectures and seminars, group work and related seminar

 

 

Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä / Gender equality as multidimensional intra- and intersectional phenomenon:

Kirjatentti / essee tai mahdollisella erillisrahoituksella monimuoto-opetusta verkko-oppimisympäristössä.
Book exam / essay if additional funding received blended-learning in an online learning environment.

 

 

Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen / Non-violence and compassion:

Itsenäinen opiskelu ja tentti/essee tai mahdollisuuksien mukaan verkkokurssi

Independent studies and book exam/essay, or online-course when possible

 

Lokaali/globaali toimijuus ja sukupuoli / Local/global subject and gender

 

Itsenäinen opiskelu ja tentti /

Independent study and exam.

 

Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet / Power, Normalization and Relationality:

Kirjatentti/essay

Book exam or essay

 
Arviointiasteikko 

Tyttö- ja poikatutkimus / Girl/boy studies:

Hyväksytty / hylätty

 

Pass /fail

 

Arviointikriteerit: Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja seminaarityöskentelyyn sekä oppimispäiväkirjassa monipuolista ja analyyttistä luentojen aiheiden käsittelyä.

Evaluation criteria: To pass the course active participation and analytical reflection based on the studied topics is required.

 

Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus / Loneliness, and research on loneliness:

 

Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä sisältävän kurssitehtävän suorittamista sekä aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

 

In order to pass the course one need to actively participate to lectures, contribute to the group work and to seminars.  

 

Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä / Gender equality as multidemensional intra- and intersectional phenomenon:

Hyväksytty/Hylätty

Pass/ Fail

 

Arviointikriteeri: Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin riittävää tuntemista, pohtivaa otetta ja asioiden toisiinsa suhteuttamista. Punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

 

Evaluation criteria: to pass, one need to know the study material fairly well and approach them with a reflecting and relating manner. The red line is visible and use of references mainly good.

 

Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen / Non-violence and compassion:

Hyväksytty/Hylätty

Pass/ Fail

 

Arviointikriteeri: Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin riittävää tuntemista, pohtivaa otetta ja asioiden toisiinsa suhteuttamista. Punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

 

Evaluation criteria: to pass, one need to know the study material well enough, shows reflection and relates studied topics.

 

Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli / Local/Global subject and gender

Hyväksytty / hylätty

Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin tuntemista, pohtivaa otetta asioihin ja asioiden toisiinsa suhteuttamista.

 

 

/ Evaluation criteria: to pass, one needs to know the study material well enough, show reflection and relate studied topics.

 

Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet / Power, Normalization and Relationality:

Hyväksytty  / hylätty /

Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin tuntemista, pohtivaa otetta asioihin ja asioiden toisiinsa suhteuttamista.

on pääasiassa hyvää.

/ Evaluation criteria: to pass, one needs to know the study material well enough, show reflection and relate studied topics.

 
Vastuuhenkilö 

Tyttö- ja poikatutkimus:

Tuija Huuki ja Helena Parkkila

 

Yksinäisyystutkimus:

Anna Reetta Rönkä

 

Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä / Gender equality as multidimensional intra- and intersectional phenomenon:

Mervi Heikkinen

 

Väkivallattomuus ja välittävä vuorovaikutus / Non-violence and compassion

Suvi Pihkala

 

Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli:

Vappu Sunnari

 

Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet / Power, Normalization and Relationality:

Vappu Sunnari

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kasvatus, sukupuoli ja turva(ttomuus)   Opintojakso  Johanna Hiitola  16.03.21 -04.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Lokaali/globaali toimijuus ja sukupuoli  Opintojakso  Johanna Hiitola  23.03.21 -27.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa