Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694830A Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia, 6 op 
Tunniste 694830A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia  Lyhenne Aikuisten kommu 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1105 Logopedia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

6 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

3. kl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää afasian taustalla olevat neuraaliset prosessit, osaa analysoida erilaisia afasiamuotoja ja niiden psykososiaalisia vaikutuksia. Opiskelija osaa nimetä, valita ja käyttää afasian testaus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi hän osaa selittää ja analysoida afasiakuntoutuksen erityispiirteitä ja soveltaa kuntoutusmenetelmiä.

 
Sisältö 

Afasiaan liittyvät neuraaliset prosessit, arviointimenetelmät, afasiamuodot, afasian kuntoutusmuodot.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen työskentely yhteensä 162 t.

 
Kohderyhmä 

Logopedian opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Lasten- ja aikuisneurologia

 
Oppimateriaali 

Opetusmateriaali ja tenttikirja: Klippi, A., Korpijaakko-Huuhka, A-M., Lehtihalmes, M. & Rautakoski, P. (toim.) (2017). Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus (s. 7–64, 84–113, 117-174 ja 315–369)

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjatentti (suoritetaan ennen kurssia tai kurssin aikana annettuina tenttipäivinä), Kirjalliset työt ja luentotentti. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Aikuisten kommunikoinnin häiriöt II: Afasiologia  Opintojakso  Johanna Silvola  15.03.22 -17.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa