Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694682S Tutkimusmenetelmät, 5 op 
Tunniste 694682S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Tutkimusmenetelmät  Lyhenne Tutkimusmenetel 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 op opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

4.-5. vuosi, 1.–2. periodit

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Hän osaa perustella tutkimusmenetelmän valinnan, operationalisoida teoreettisia käsitteitä sekä noudattaa tieteellisen työskentelyn ja kirjoittamisen periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

 
Sisältö 

Informaatiotutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja yhden tai useamman menetelmän soveltaminen empiiriseen tutkimukseen.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen tutkimus ja sen esittely, opponointi. Noin 30 t kontaktiopetusta, 105 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali Tuomi, J. & Sarajärvi, A 2009: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, harjoitustyöt, tutkimuksen toteutus, esittely ja opponointi sekä tentti.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 
Lisätiedot 

Osittainen etäsuoritusmahdollisuus

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Tutkimusmenetelmät  Opintojakso  Terttu Kortelainen  08.09.20 -01.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa