Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
044001S Harjoittelu, 3-24 op 
Tunniste 044001S  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus3-24 op   
OpiskelumuotoHarjoittelu Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Petri Kulmala 

Kuvaus
Taitotaso 

-

 
Asema 

-

 
Lähtötasovaatimus 

-

 
Laajuus 

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy 24 op harjoittelua, jota voi suorittaa vähintään 2 viikon jaksoissa (2 viikkoa = 3 op).

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1.-6.lkv

 
Osaamistavoitteet 

Harjoittelun tavoitteena on lääketieteen opiskelijoiden tietojen ja taitojen syventäminen käytännön työssä. Harjoittelun aikana opiskelija soveltaa opinnoissa saatuja valmiuksia käytäntöön, suorittaa valvotusti yleislääkäritasoisia toimenpiteitä ja perehtyy moniammatilliseen työskentelyyn sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintaan.

Harjoittelujaksojen tavoitteena on vahvistaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyviä kompetensseja, joita ovat:

- Lääkärin toiminta ammattilaisena

- Tieteeseen perustuvan tiedon käyttö käytännön työssä

- Vuorovaikutustaidot

- Kliinisen ongelman ratkaisutaidot

- Lääkärin rooli potilaan ja yhteisön tukijana

- Omien motiivien, arvojen ja rajoitusten tunnistaminen ja hallitseminen

Harjoittelujaksot ovat olennainen osa lääkäriksi kasvamista. Harjoittelujaksojen aikana tapahtuu oppimista, jonka näkyväksi tekeminen on tärkeää. Jokaisella harjoittelujaksolla käytetään harjoittelukirjaa. Harjoittelukirjassa opiskelija arvioi omaa suoriutumistaan sekä saa ja antaa palautetta myös ohjaajalle ja työyhteisölle. Ennen harjoittelujakson alkamista opiskelija määrittää harjoittelukirjaan itselleen keskeisimmät oppimistavoitteet (osaamistavoitteet) harjoittelujaksolle. Myös harjoittelujakson ohjaaja voi esittää tiettyjä opiskelijaan kohdistuvia odotuksia harjoittelujaksolle

 
Sisältö 

Harjoittelun sisällöstä ja toteutuksesta määrätään harjoitteluohjesäännössä. Opiskelijan tulee tutustua huolellisesti harjoitteluohjesääntöön suunnitellessaan harjoittelujaksoa.

Jokaisesta harjoittelujaksosta laaditaan ohjaussitoumus ennen harjoittelun alkua. Ohjaussitoumuslomake löytyy harjoittelun verkkosivulta http://www.oulu.fi/ltk/node/2118. Ohjaussitoumus toimitetaan lääketieteellisen tiedekunnan opintoasioiden palvelupisteeseen ennen harjoittelun alkua.

Jokaista harjoittelujaksoa ohjaa harjoittelupaikassa nimettävä ohjaaja. Ohjaajana voi toimia erikoislääkäri tai erikoistuva lääkäri. Harjoittelun suorittajan ja harjoittelun ohjaajan tulee olla palvelussuhteessa sen toimintayksikön ylläpitäjään, jossa harjoittelu suoritetaan. Toimintayksikkö, jossa harjoittelu suoritetaan voi olla kunta, kuntayhtymä tai julkinen työnantaja tai muu kokonaisulkoistettu toimintayksikkö.

Harjoittelun suorittamiseen sisältyy harjoittelukirjan käyttö harjoitteluohjesäännössä ja harjoittelukirjassa kuvatun mukaisesti.  Harjoittelukirja toimii yleisenä oppimisen suunnittelu-, arviointi- ja palautevälineenä, johon klinikat voivat halutessaan lisätä omia osiaan. Harjoittelukirja sisältää osioita itsearviointia ja harjoitteluohjaajan antamaa palautetta varten.

Harjoittelijan tulee noudattaa palvelupaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä ja mahdollisia harjoittelua koskevia erillisiä ohjeita. Harjoittelija on toimistaan vastuussa yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan.

Harjoittelua suorittavalla opiskelijalla tulee olla asianmukainen ohjaus ja valvonta, riittävä konsultaatiomahdollisuus ja koulutus palvelupaikan työskentelyyn kuuluvien toimenpiteiden suorittamisessa. Harjoittelijan tulee osallistua palvelupaikassaan järjestettävään lääkärikunnan koulutukseen viikoittaisen työajan puitteissa.  Päivystykseen käytetty aika sisältyy harjoitteluaikaan. Kokonaistyöajasta voi enintään 1/3 olla sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä.

 
Järjestämistapa 

Harjoittelu suoritetaan harjoitteluohjesäännössä kuvatulla tavalla.

 
Toteutustavat 

Lääketieteen tutkinto-ohjelmaan sisältyy pakollinen harjoittelu, jota suoritetaan opintojen aikana yhteensä 24 op (16 viikkoa). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään 2 viikon jaksoissa täysinä viikkoina vähintään kolmella eri erikoisalalla. Samanaikaisesti opiskelija saa toimia vain yhdessä harjoittelupaikassa ja harjoittelun tulee olla päätoimista.

Harjoittelun voi suorittaa toimimalla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koulutus-EVO-rahoista kustannettavana palkallisena harjoittelijana. Harjoittelun voi suorittaa myös lääkärin tehtävissä erikoislääkärijohtoisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa, puolustusvoimissa tai siviilipalveluksen aikana, Suomessa tai ulkomailla.

Harjoittelujaksoja OYS:ssa koordinoi Oulun Lääketieteellinen Kilta r.y. OYS:n harjoittelupaikkoja haetaan killan organisoimana hakulomakkeella. Harjoittelupaikkojen täytössä noudatetaan erillistä jako-ohjesääntöä

Ennen harjoittelun suorittamista tulee palauttaa hyväksytty ohjaussitoumus opintohallinnon palvelupisteeseen. Jos opiskelija haluaa suorittaa harjoittelun muualla kuin OYS:ssa, on hänen etukäteen sovittava harjoittelun sisällöstä ja saatava ko. oppiaineen vastuuhenkilöltä kirjallinen suostumus harjoittelulle Harjoittelun ohjaussitoumus –lomakkeelle. Oppiaineilla voi olla lisäksi erillinen ohjeistus OYS:n ulkopuolisista harjoittelupaikoista.

Harjoitteluksi voidaan hyväksyä vähintään kahden viikon ja enintään neljän viikon työskentely tutkimustyöntekijänä tai opetustehtävissä lääketieteellisen tiedekunnan laitoksessa. Tutkimusharjoittelussa harjoittelun ohjaussitoumuksen liitteeksi tulee toimittaa ennen harjoittelua tutkimussuunnitelma. Opiskelija arvioi harjoittelun toteutumista kirjoittamalla toteutuneesta tutkimustyöstä vapaamuotoisen raportin, jossa arvioi omaa suoriutumistaan harjoittelun aikana sekä antaa palautetta ohjaajalle.

 

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Harjoittelu suoritetaan sen jälkeen, kun ko. oppiaineen opintojakso on suoritettu. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa harjoittelun sellaisella erikoisalalla, jonka opintoja hän ei ole suorittanut, on hänen pyydettävä etukäteen oppiaineen vastuuhenkilöltä kirjallinen suostumus harjoittelun suorittamiseen.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Harjoittelijan tehtävät ja oppiainekohtaiset osaamistavoitteet on määritelty oppiainekohtaisesti laaditussa harjoittelijan toimenkuvassa.

 
Oppimateriaali 

Ohjaajan kanssa sovitun mukainen. Käytännön harjoittelujaksoon voi orientoitua perehtymällä harjoittelun erikoisalaa koskevaan kirjallisuuteen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoittelujakson jälkeen opiskelija arvioi itse harjoittelukirjaan asettamiensa oppimis-/osaamistavoitteiden toteutumista. Myös ohjaaja ja työyhteisö arvioivat opiskelijan oppimista ja kehittymistä harjoittelujakson aikana. Opiskelija kirjaa harjoittelukirjaan myös palautteen harjoittelupaikalle. Harjoittelun työajasta, poissaoloista ja korvaavuudesta on määritelty harjoitteluohjesäännössä.

Harjoittelu kirjataan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on toimittanut harjoittelun päätyttyä työ- tai palvelutodistuksen harjoittelujaksosta sekä harjoittelukirjan viimeisen sivun tai opetus- ja tutkimusharjoittelussa loppuraportin opintoasioiden palvelupisteeseen.

Harjoittelu on haettava hyväksyttäväksi tutkintoon heti suoritetun harjoittelun jälkeen, viimeistään suorittamislukuvuotta seuraavan elokuun loppuun mennessä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty. 

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö

 
Työelämäyhteistyö 

Sisältää työssä oppimista oppiainekohtaisesti määritellyn mukaisesti sekä harjoittelun ohjaajan kanssa sovitun mukaisesti.

 
Lisätiedot 

Harjoittelun suorittamisesta on määrätty harjoitteluohjesäännössä. Harjoitteluohjesääntö ja harjoitteluun liittyvä lomakkeet löytyvät verkkosivulta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa