Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761315A Fysiikan laboratoriotyöt 3, 5 op 
Tunniste 761315A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Fysiikan laboratoriotyöt 3  Lyhenne Fysiikan labora 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso on jatkuvasti käynnissä. Kurssi aloitetaan ilmoittautumalla laboratoriotyövuorolle Fysiikan opetuslaboratorion Moodle-sivulla. Suositeltu suoritusajankohta kurssille on Fysiikan laboratoriotyöt 1 ja 2 kurssien suorittamisen jälkeen.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittaneella on tiedolliset ja taidolliset kyvyt fysikaalisten mittausten suunnitteluun, toteuttamiseen, välittömien mittaustulosten kirjaamiseen ja käsittelyyn sekä tulosten raportointiin. Opiskelija kykenee itsenäisesti arvioimaan mittaustuloksien sekä niiden avulla tehtyjen päätelmien oikeellisuutta sekä virherajoja ja niiden lähteitä.

 
Sisältö 

Kurssilla syvennetään Fysiikan laboratoriotyöt 1 ja 2 -kursseissa opittuja tietoja ja taitoja sekä tutustutaan laajasti fysiikan eri ilmiöihin laboratorio-olosuhteissa. Laboratoriotöissä perehdytään mittausten suunnitteluun, suorittamiseen, tulosten käsittelyyn ja arviointiin sekä raportointiin. Laboratoriotöitä voi valita oman mielenkiinnon mukaan opetuslaboratorion laboratoriotyövalikoimasta. Fysiikan laboratoriotyöt 2 kurssiin jo sisällytettyjä töitä ei voi kuitenkaan suorittaa uudelleen. Kurssiin voidaan sisällyttää lisäksi myös laitoksen tutkimusryhmien ohjaamia erityisiä tutkimusaiheisia harjoitustöitä (1 op/työ, enintään 1 työ/tutkimusryhmä), joissa opiskelijat pääsevät tutkijan johdolla osallistumaan kulloinkin meneillään olevaan kokeelliseen tutkimukseen. Tutkimusaiheisista harjoitustöistä on sovittava erikseen tutkimusryhmän tutkijaohjaajan ja Fysiikan laboratoriotyöt 3 kurssin vastuuhenkilön kanssa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Itsenäinen laboratoriotyöskentely

 
Kohderyhmä 

Fysiikan pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1 sekä 761120P Fysiikan laboratoriotyöt 2.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole yhteyksiä muihin opintojaksoihin.

 
Oppimateriaali 

Fysiikan opetuslaboratorion osoittamat työohjeet sekä mahdollinen muu materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin suoritus koostuu laboratoriotöistä, joita tehdään niin monta kuin kurssin kokonaislaajuus edellyttää. Laboratoriotyöt ovat arvoltaan 0.5-1 op/työ riippuen työstä.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5, jossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Lauri Hautala

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 
Lisätiedot 

Laboratoriotöihin ilmoittaudutaan "Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3" -nimisen Moodle-työtilan kautta (moodle.oulu.fi), josta löydät myös tarkemmat ohjeet ja kurssimateriaalin.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Fysiikan laboratoriotyöt 3  Opintojakso  Lauri Hautala  01.06.21 -31.08.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa