Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761120P Fysiikan laboratoriotyöt 2, 5 op 
Tunniste 761120P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Fysiikan laboratoriotyöt 2  Lyhenne Fysiikan labora 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. kevät - 3. syksy

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä fysiikan mittalaitteita melko itsenäisesti ja hänellä on kokemusta erilaisten mittausten suunnittelusta ja suorittamisesta. Opiskelija osaa myös arvioida kriittisesti omia mittaustuloksiaan ja raportoida niistä vertaisryhmälle.

 
Sisältö 

Laboratoriotöissä (0,5 op/työ) perehdytään erilaisten fysiikan ilmiöiden tutkimiseen mittauksin. Töissä harjoitellaan mittausten suunnittelua, opitaan mittalaitteiden käyttöä, mittaustulosten käsittelyä ja arviointia sekä tieteellistä raportointia. Töitä voi jossakin määrin valita oman mielenkiinnon mukaan. Töitä voi jossakin määrin valita oman mielenkiinnon mukaan. Osa töistä tehdään opetuslaboratoriossa ja osa laitoksen tutkimusryhmien tutkimuslaboratorioissa. Sivuaineopiskelijat ja fysiikan aineenopettajaksi opiskelevat voivat halutessaan korvata tutkimuslaboratoriotöistä osan tai kaikki opetuslaboratoriotöillä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

Kurssille ei ole tällä hetkellä erillistä Weboodi ilmoittautumista vaan kurssin suorituksen voi aloittaa missä vaiheessa vuotta tahansa (kunhan harjoitustöitä on tarjolla). Kurssit koostuvat tietystä määrästä laboratorioharjoituksia ja kun ne on tehty hyväksytysti, saat suoritusmerkinnän. Luentoja, laskareita tai tenttiä ei ole. Kurssin arvosana määräytyy tehtyjen töiden arvosanojen keskiarvon mukaan.

 
Toteutustavat 

Yhtä työtä kohti 4 tuntia mittauksia laboratoriossa ja 5-9 tuntia valmistautumista ja raportin kirjoittamista itsenäisesti.

 
Kohderyhmä 

Ei erityistä kohderyhmää

 
Esitietovaatimukset 

Ennen töiden aloittamista on suositeltavaa suorittaa opintojakso 761121P/761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kukin työ liittyy läheisesti johonkin fysiikan perus- ja/tai aineopintokurssiin, sillä töissä kokeellisesti tutkittavia ilmiöitä ja niiden teoriaa käsitellään kurssien luennoilla.

 
Oppimateriaali 

Työohjeet sekä ohjeita työselostusta varten kurssin kotisivulla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Riittävä tutustuminen tutkittavaan ilmiöön ja mittauksiin etukäteen (suullinen kuulustelu tai kirjallisia tehtäviä), mittausten suorittaminen hyväksytysti ohjaajan opastuksella, työstä raportointi (arvioitava työselostus).

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Lauri Hautala

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

Löydät fysiikan opetuslaboratorion uudet sivut Moodlesta nimellä "Fysiikan laboratoriotyöt 2 ja 3". Sieltä löydät myös ilmoittautumislistan, jonka avulla ilmoittaudutaan laboratoriotöihin.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Fysiikan laboratoriotyöt 2  Opintojakso  Lauri Hautala  01.06.21 -31.08.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa