Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
790604S Erikoistumisjakso: kulttuurimaantiede, 5 op 
Tunniste 790604S  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Erikoistumisjakso: kulttuurimaantiede  Lyhenne Erikoistumisjak 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3203 Maantiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Maantieteen ala 

Opettajat
Nimi
Paasi Anssi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti.

 
Ajoitus 

FM-vaiheen 1. tai 2. opintovuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija valitsemansa suoritustavan kautta kehittää maantieteellistä osaamistaan esimerkiksi ratkaisemalla tutkimuskysymyksiä kirjallisuuden tai empiirisen aineiston avulla. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.

 
Sisältö 

Opintojakso palvelee opiskelijan erikoistumista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on valitsemansa suoritustavan kautta syventänyt tietämystään ja/tai kokemustaan maantieteen erikoistumisalallaan. Tarkemmat osaamistavoitteet määräytyvät toteutustavan mukaan.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Opintojakso voidaan suorittaa useilla eri tavoilla. Opiskelija voi halutessaan: tehdä toisen lopputentin, suorittaa jonkin opintojakson toisesta moduulista, toimia tutkimusavustajana, suorittaa verkostoyliopiston kurssin, laatia gradun pohjalta artikkelikäsikirjoituksen, tehdä kirjatentin, laatia kirja-arvostelun, kirjoittaa esseen. Eri suoritusmahdollisuuksista voi keskustella professorin kanssa.

 
Kohderyhmä 

Maantieteen maisterivaiheen opiskelijat, erityisesti KM erikoistuvat.

 
Oppimateriaali 

Sovitaan erikseen.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tenttiminen akvaariossa tai muu ennalta sovittu suoritustapa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

1–5.

 
Vastuuhenkilö 

Anssi Paasi

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä. Toimiminen tutkimusprojekteissa antaa työelämävalmiuksia.

 

Lisätieto oppaassa Oulun yliopiston kesäopinnot 2020
Maantieteen kaikki kesäkurssit suoritetaan itsenäisesti joko tenttimällä tenttiakvaariossa tai muulla tavalla. Suorituksen tavoista tulee sopia aina etukäteen opettajan kanssa. Ilmoittautumiset kesäkursseille tai rästitentteihin tulee tehdä 31.5.2020 mennessä olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.

Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa