Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694816P Puheen akustiikka, 2 op 
Tunniste 694816P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Puheen akustiikka  Lyhenne Puheen akustiik 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1111 Fonetiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pentti Körkkö 

Kuvaus
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. kl

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa puheen akustiikan peruskäsitteet, hän osaa selittää ja kuvata puheäänen tuottamisen osatekijät ja hän tuntee suomen vokaalien ja konsonanttien sekä prosodiikan akustiset piirteet; lisäksi hän hallitsee akustisen analyysin perusteet ja osaa käyttää työkaluohjelmia puheäänen tarkasteluun ja annotointiin.

 
Sisältö 

Akustiikan perusteet, puheen akustiikan peruskäsitteet, suomen vokaalien ja konsonanttien akustiset piirteet; puheen akustisen analyysin ja mittauksen työkaluohjelmat

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus, verkkotyöskentely

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta ja itsenäistä opiskelua yhteensä 54 t

 
Kohderyhmä 

Logopedian opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Opintojaksot Suomen kielen rakenne ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi

 
Oppimateriaali 

Suositeltu oheislukemisto: Suomi, Johdatusta puheen akustiikkaan, s. 1–170

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen tentti, arviointikriteerit pohjautuvat osaamistavoitteisiin. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta. Kurssin vastuuopettaja määrittelee läsnäolovelvollisuuden.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Fonetiikan lehtori

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Puheen akustiikka  Opintojakso  Pentti Körkkö  12.01.22 -24.02.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa