Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op 
Tunniste 694679A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka  Lyhenne Informaatiolain 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 op opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

 
Sisältö 

Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin liittyvät ongelmat kuten sananvapaus, kulttuuriset arvostukset ja sensuuri.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus ja / tai kirjallisuustentti

 
Toteutustavat 

Luennot ja / tai kirjallisuus. Noin 20 t kontaktiopetusta, 115 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perusteet

 
Oppimateriaali 

Mäkinen, O. 2006: Internet ja etiikka; Voutilainen, T. 2012: Oikeus tietoon.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti Examinariumissa

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Suoritetaan Examinarium-tenttinä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa