Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
408038S Teemaharjoittelu, 5 op 
Tunniste 408038S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Teemaharjoittelu  Lyhenne Teemaharjoittel 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sari Harmoinen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, englanti ITE-ohjelmassa

 
Ajoitus 

Maisteritutkinnon 1. tai 2. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

 • asettaa itselleen teorialähtöisiä oppimistavoitteita  
 • suunnitella ja toteuttaa harjoittelun sisällöt tavoitteiden mukaisiksi 
 • analysoida omien opettajuus- ja kasvatusnäkemysten kehittämistarpeitaan 
 • soveltaa harjoittelussa koulutuksen aikana oppimiaan taitoja, erityisesti sivuaineissa saavutettua erityisosaamista soveltavalla tutkimusotteella 
 • arvioida osaamistavoitteiden toteutumista ja harjoittelussa saavutettujen taitojen merkitystä opettajaksi kasvulleen 
 • analysoida, raportoida ja arvioida tutkimustietoon perustuen omaa kehittymistään harjoittelussa 
 
Sisältö 

Teemaharjoittelussa opiskelijalla on tilaisuus tutustua kasvatusalan työkenttään laaja-alaisesti valitsemalla harjoitteluun opettajaksi kasvun kannalta merkityksellisen teeman. Harjoittelu on luonteeltaan kasvatus-, ohjaus- tai opetustoimintaa. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden syventää osaamista tai harjoitella sivuaineen opinnoissa saavutettua asiantuntijuutta. 

Harjoittelun voi suorittaa yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa, kasvatuksellisissa ja koulutuksellisissa organisaatioissa tai kasvatusalan projekteissa. 

Teemaharjoittelun voi olla myös kokeilu-, kehittämis- tai tutkimustoimintaa kasvatusalalla. 

Teemaharjoittelussa opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa toimintaansa osana harjoittelupaikan toimintaa. Lisäksi opiskelijan tulee perehtyä harjoittelupaikan asemaan koulutusjärjestelmän osana

 
Järjestämistapa 

Harjoittelu

ITE-ohjelmassa harjoittelu raportoidaan 408508S Seminar III: Education and Professional Ethics-kurssilla. Valmisteluaika sisältyy teemaharjoittelun tuntimäärään. 

 
Toteutustavat 
 • Teemaharjoittelu on harjoittelua, johon opiskelija tarvitsee AINA ohjaajan harjoittelupaikasta. 
 • Koulu- ja päiväkotiharjoittelu on lähtökohtaisesti palkatonta. Muualla suoritettava harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta.  
 • Opintojaksoon sisältyy myös seminaarit. Opiskelija käy seminaarissa ennen harjoittelun alkua, jolloin hänellä on mahdollisuus kuulla ja keskustella harjoittelun tehneiden kokemuksista. Harjoittelun jälkeen jokainen opiskelija esittelee harjoittelunsa keskeisimmät ja merkityksellisimmät asiat lyhyesti, joiden pohjalta osallistujat käyvät keskustelua. Seminaareja järjestetään noin 1/periodi ja niihin pitää ilmoittautua erikseen.  
 • Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija laatii teorialähtöisen suunnitelman tulevasta harjoittelusta, joka tulee hyväksyttää ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelun jälkeen opiskelija tekee loppuraportin harjoittelusta. 
 • Lisätietoa seminaarista ja harjoitteluraportin esittelystä Moodlen työtilassa. 

Harjoittelu koostuu 135h, joka sisältää kirjallisuuteen tutustumisen, käytännön harjoittelun, raportit ja seminaarit. 

Opintojakson arviointi: 

Hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytyn harjoittelun suorittamisen lisäksi kaikkien dokumenttien palauttamista, molemmat raportit ja seminaariosa hyväksytysti suoritettuja. 

 
Kohderyhmä 

Luokanopettajaopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Orientoiva koulutyöskentely ja kandidaattivaiheen koulutyöskentely, suositeltava 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa Luokanopettajakoulutuksen syventäviä opintoja

 
Oppimateriaali 

Sovitaan opintojakson alussa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

hyväksytty
Opiskelijan suoritus osoittaa osaamistavoitteiden mukaista osaamista hyväksyttävällä tasolla. Hän käsittelee opintojakson teoria-ainesta riittävän analyyttisesti sekä soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti.

 

hylätty
Opiskelijan suoritus paljastaa puutteita opintojakson osaamistavoitteiden mukaisessa osaamisessa, tai on keskeneräinen.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/ hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Sari Harmoinen

ITE-ohjelmassa raportointi osa kurssia 408508S Seminar III: Education and Professional Ethics, yhteyshenkilönä NN?

 
Työelämäyhteistyö 

Työelämäharjoittelu 

 
Lisätiedot 

Kurssin työtilana toimi Moodle-verkkoympäristö. Ilmoittauduttuasi kurssille sinun pitäisi päästä Moodlen työtilaan (https://moodle.oulu.fi/). Mikäli et pääse työtilaan, ota yhteyttä luokanopettajakoulutusten koulutussuunnittelijaan Katja Holtinkoski-Perttulaan tai Minna Sainioon. Työtilassa tutustu ohjeistuksiin huolellisesti.

Muista tilata ja esittää rikosrekisteriote ennen harjoittelun alkamista, mikäli harjoittelu sisältää alaikäisten lasten kanssa toimimista. Ote esitetään kerran maisterivaiheen aikana. Mikäli ote on esitetty jo ennen MKT-harjoittelua, sitä ei tarvitse esittää uudelleen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Teemaharjoittelu  Opintojakso  Sari Harmoinen  08.09.21 -19.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa