Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
442425A Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelu, 5 op 
Tunniste 442425A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Varhaiskasvatuksen pedagoginen suunnittelu  Lyhenne Varhaiskasvatuk 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2569 Varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2 v. syksy

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa ja osaa eritellä kasvun ja kasvatuksen kontekstuaalisuutta
 • osaa arvioida ja kehittää kasvu- ja oppimisympäristöjä monipuolisesti sekä soveltaa leikkiä pedagogiikassa
 • osaa analysoida ja kehittää omaa lapsikäsitystään lapsen aktiivisen toimijuuden näkökulmasta
 • osaa kuvata ja eritellä pedagogista prosessia teoreettisesti
 
Sisältö 
 • lapsikäsitys, lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuus
 • kasvun, kehityksen ja oppimisen kontekstuaalisuus
 • leikki pedagogiikan lähtökohtana
 • havainnointi, dokumentointi ja arviointi pedagogisen suunnittelun ja toteutuksen perustana
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus/ monimuoto-opetus/ verkko-opetus

 
Toteutustavat 
 • luento 2h, luentotentti 4h
 • verkkoluentoja ja harjoituksia 34h
 • itsenäistä työskentelyä 95h
 
Kohderyhmä 

Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja

 
Oppimateriaali 

Kirjallisuus: Roos, P. (2015). Lasten kerrontaa päiväkotiarjesta. Tampere: Tampere University Press.

Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäisten tehtävien tekeminen, verkkotehtävien ja tentin suorittaminen.

0 = keskeneräistä, katkonaista, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

1 = luettelomaista, erittäin pintapuolista, lähteiden käyttö heikkoa.

2 = pintapuolista, lähteiden käyttö tyydyttävää.

3 = pohtivaa, nostaa esille asioiden välisiä yhteyksiä jonkin verran.

4 = pohtivaa, jokseenkin analyyttista, nostaa esille asioiden välisiä yhteyksiä.

5 = pohtivaa, systemaattista ja analyyttista, lähteiden käyttö pääosin erinomaista.

 

 
Arviointiasteikko 

0 – 5

 
Vastuuhenkilö 

Satu Karjalainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei ole

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa