Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
404022A Vapaavalintainen harjoittelu, 1-10 op 
Tunniste 404022A  Voimassaolo 01.08.2016 -
Nimi Vapaavalintainen harjoittelu  Lyhenne Vapaavalintaine 
Laajuus1-10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2900 Muut opinnot 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

1-10 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

•valita ammatillista kasvuaan tukevan harjoittelupaikan
•arvioida ja soveltaa harjoittelussa saavutettujen tietojen ja taitojen merkitystä omalle ammatilliselle kasvulleen opetus-, kasvatus- tai ohjaustyössä
• reflektoida tutkimustietoa hyödyntäen kokemuksiaan oman ammatillisen kasvun tueksi
• analysoida omia kehittämistarpeitaan

 
Sisältö 

Harjoittelussa opiskelijalla on tilaisuus tutustua kasvatusalan työkenttään laaja-alaisesti valitsemalla harjoitteluun oman ammatillisen kasvun kannalta merkityksellinen sisältö. Harjoittelu on luonteeltaan kasvatus-, ohjaus- tai opetustoimintaa.

Harjoittelun voi suorittaa esimerkiksi yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa, kasvatuksellisissa ja koulutuksellisissa organisaatioissa tai projekteissa muuallakin kuin perusopetuksen 0–6 luokilla.

Harjoittelu voi olla myös kokeilu-, kehittämis- tai tutkimustoimintaa kasvatusalan yhteistyötahojen kanssa.

Harjoittelussa opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa työtehtäväänsä.

 
Järjestämistapa 

Harjoittelu

 
Toteutustavat 

Opiskelija tarvitsee harjoitteluun ohjaajan.
Ennen harjoittelua tehdään hyväksytty harjoittelusuunnitelma.

Harjoittelu kesto on 27h -270h , joka sisältää kirjallisuuteen tutustumisen, käytännön harjoittelun ja harjoittelun raportoinnin.
Harjoitteluraportti palautetaan harjoittelun jälkeen.

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Oppimateriaali 

Sovitaan opintojakson alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

hyväksytty
Opiskelijan suoritus osoittaa osaamistavoitteiden mukaista osaamista hyväksyttävällä tasolla. Hän käsittelee opintojakson teoria-ainesta riittävän analyyttisesti sekä soveltaa sitä tarkoituksenmukaisesti.


hylätty
Opiskelijan suoritus paljastaa puutteita opintojakson osaamistavoitteiden mukaisessa osaamisessa, tai on keskeneräinen.

 
Arviointiasteikko 

Hyväksytty/Hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Sari Harmoinen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Vapaavalintainen harjoittelu 2021-2022  Opintojakso  Sari Harmoinen  30.08.21 -31.07.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa