Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay901034Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO), 1 op 
Tunniste ay901034Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO)  Lyhenne Toinen kotimain 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  ArvosteluKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

 
Asema 

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty suoritus vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Opintojakso sisältää myös opintojakson 901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen taito (LuTK), 1 op.

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

 
Lähtötasovaatimus 

Riittävä lähtötaso on (lukion päästötodistuksen) arvosana 7 TAI yo-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso).

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Ruotsi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- selviytyy ja pystyy toimimaan oman alan viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti
- ymmärtää ja käyttää oman alan sanastoa
- ymmärtää oman alansa ja yleistieteellisiä tekstejä ja pystyy tekemään niistä johtopäätöksiä
- pystyy keskustelemaan ajankohtaisista ja alakohtaisista aiheista
- osaa esittää ja perustella mielipiteitään erilaisissa viestintätilanteissa
- osaa kirjoittaa työtehtäviinsä liittyviä tekstejä
- saa viestinsä perille ja tulee ymmärretyksi ruotsinkielinen tapakulttuuri huomioon ottaen tavatessaan ruotsinkielisiä kollegoja

 
Sisältö 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alansa ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitus- ja kuuntelutehtäviä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetustunteja 26 ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset ja itseohjattu opiskelu 28 tuntia, yhteensä 54 tuntia työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Lähtötaso

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Sähköinen oppimateriaali. Tunneilla suositellaan käytettäväksi kannettavaa tietokonetta tai tablettia. Opiskelija voi halutessaan tulostaa itse kurssimateriaalia omakustanteisesti.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolovaatimus 80 %. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu opiskelijan keskustelujen, esitysten ja keskustelualustusten jatkuvaan arviointiin. Kirjallisen kielitaidon arvosana perustuu loppukokeeseen sekä kurssin aikana suoritettujen kirjallisten tehtävien hyväksyttyyn suoritukseen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:
Jos sinulla on hyväksiluettavaa osaamista ja olet esimerkiksi suorittanut aiemmin suorittamassasi tutkinnossa ruotsin opintoja, löydät lisätietoja AHOT-linjauksista Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta.
Ruotsin taidon osoittamisesta korvaavalla kokeella saat lisätietoja Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta sekä yhteysopettajalta (Terhi Ruokanen-Jaakola)

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston www-sivuilta.

 
Arviointiasteikko 

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan ja arvioidaan erikseen ns. valtakunnallisten KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä taito (T) tai hyvä taito (H) (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Arviointiperusteet löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta.

 
Vastuuhenkilö 

yliopisto-opettaja Terhi Ruokanen-Jaakola
Yhteysopettajat löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta.

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

target=_blank>https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa