Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO), 2 op 
Tunniste ay901030Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO)  Lyhenne Toinen kotimain 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  ArvosteluKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

 
Asema 

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.

 
Lähtötasovaatimus 

Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) tai YO-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 ja hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso .

 
Laajuus 

Kirjallinen kielitaito (901030Y) 2 op, suullinen kielitaito (901031Y) 3 op. Yhteensä 5 op (130 tuntia).

 
Opetuskieli 

Ruotsi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.

 
Sisältö 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 

Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetus 2x90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 130 t/kurssi.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

ks. lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana perustuu loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella.

Vaihtoehtoiset suoritustavat:


Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379

 
Arviointiasteikko 

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisen KORU-ohjeistuksen mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle.
Ks. arviointikriteerit http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit

 
Vastuuhenkilö 

Ks. Yhteysopettajat

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa