Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ay901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO), 1 op 
Tunniste ay901052Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO)  Lyhenne Svenska för eko 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  ArvosteluKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopisto, avoin yliopisto 

Kuvaus
Taitotaso 

B1/B2/C1 ( Eurooppalainen viitekehys)

 
Asema 

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Kurssi sisältää myös opintojakson 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op.


Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

 
Lähtötasovaatimus 

Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pakollista Svenska för ekonomer-kurssia. Tiedot täydennystavoista Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.

Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.

 
Laajuus 

Kirjallinen kielitaito (901052Y) 1 op, suullinen kielitaito (901053Y) 3 op / 106 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Ruotsi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan oman alan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän saa viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella ajankohtaisista  ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kansantalouden ja yritystalouden erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn. Hän pystyy lukemaan  ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja.

 
Sisältö 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Lähiopetustunnit (2 x 90 min./viikko) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 106 t/kurssi.

 
Kohderyhmä 

Avoimen yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ks. yllä lähtötasovaatimus

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Jos opiskelija suorittaa ruotsin opintoja ns. vaativan ohjelman mukaisesti ”Ruotsin kieli, 11 op, vaativa taso”, tämä opintojakso sisältyy automaattisesti siihen.

 
Oppimateriaali 

Sähköinen oppimateriaali. Tunneilla suositellaan käytettäväksi tablettia tai läppäriä. Opiskelija voi halutessaan tulostaan itse kurssimateriaalia.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia. Kurssiin kuuluu myös suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus kohdasta Opiskelu > Opinnot >Opinto-opas > Ruotsi

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisten KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi).

Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.

Lue lisää arviointikriteereistä kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta 

 
Vastuuhenkilö 

Yhteysopettajat löytyvät täältä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Torikatu 22 A (2. krs)
PL 2437, 90014 Oulun yliopisto
044 465 2205 ja 044 465 2206, toimisto ja ilmoittautuminen
kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi

target=_blank>https://www.ppkyo.fi/fi/avoin-korkeakouluopetus/

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa