Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
806119P Tilastotieteen jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 806119P  Voimassaolo 01.06.2015 -
Nimi Tilastotieteen jatkokurssi  Lyhenne Tilastotieteen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3266 Tilastotiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Jari Päkkilä 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:
- analysoida jatkuvaa ja luokitettua vastemuuttujaa tavallisimmissa tutkimusasetelmissa
- arvioida tieteellisiä artikkeleita kriittisesti
- toteuttaa ja tulkita analyyseja kurssin sovelluskohteissa tilastollisella ohjelmistolla.

 
Sisältö 

- Kurssilla laajennetaan ja syvennetään valmiuksia tehdä tilastollisia analyysejä tavanomaisten kokeellisten ja epäkokeellisten tutkimusaineistojen havaintoaineistoista
- tilastolukutaidon syventäminen tieteellisiin artikkeleihin, joissa on käytetty kvantitatiivisia menetelmiä

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Ohjattuja opetustilanteita 50 h, jotka sisältävät luentoja ja harjoituksia, joista osa on mikroluokassa. Itsenäistä työskentelyä 83 h.

 
Kohderyhmä 

Sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Esitietona suositellaan, että joko opintojakso 806118P Johdatus tilastotieteeseen tai 806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille on suoritettuna.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa muihin tilastotieteen opintojaksoihin.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointi koostuu välitesteistä, loppukokeesta ja harjoitusaktiivisuudesta. Lisäksi pakollinen osallistuminen tietokoneharjoituksiin.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jari Päkkilä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tilastotieteen jatkokurssi  Opintojakso  Jari Päkkilä  11.01.22 -06.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kesätentti Tilastotieteen jatkokurssi (etätentti)  Yleinen tentti  Jari Päkkilä 
12.08.21to 16.15-19.15