Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802320A Lineaarialgebra, 5 op 
Tunniste 802320A  Voimassaolo 01.06.2015 -
Nimi Lineaarialgebra  Lyhenne Lineaarialgebra 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Pekka Salmi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

2. vuosi, 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:

- osaa soveltaa lineaariavaruuden määritelmää ja lineaariavaruuksiin liittyviä keskeisiä käsitteitä kuten kanta

- osaa käsitellä lineaarikuvauksia ja näiden matriisiesityksiä

- osaa soveltaa sisätuloavaruuden määritelmää ja sisätuloavaruuksiin liittyviä keskeisiä käsitteitä kuten ortogonaalisuus

- osaa perustella lineaariavaruuksiin liittyviä tuloksia

 
Sisältö 

Kurssilla käsiteltävät asiat ovat välttämättömiä lähes kaikilla myöhemmillä matematiikan kursseilla ja sovellusalueita löytyy myös muilta tieteenaloilta. Kurssin sisältö: vektoriavaruudet ja sovellusten kannalta tärkeät sisätuloavaruudet, lineaariset kuvaukset, lineaarisiin kuvauksiin liittyvät käsitteet kuten ydin, ominaisarvot ja ominaisvektorit.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 14 h harjoituksia, 91 h itsenäistä työskentelyä

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

802120P Matriisilaskenta

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

1-5, hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Pekka Salmi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Lineaarialgebra  Opintojakso  Pekka Salmi  12.01.22 -03.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Lineaarialgebra tentti  Tentti  Pekka Salmi  11.05.22