Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802120P Matriisilaskenta, 5 op 
Tunniste 802120P  Voimassaolo 01.06.2015 -
Nimi Matriisilaskenta  Lyhenne Matriisilaskent 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Marko Leinonen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, 4. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija:
- osaa ratkoa lineaarisia yhtälöryhmiä ja soveltaa niitä lineaarialgebran ongelmiin
- tuntee matriisit ja niiden perusominaisuudet
- kykenee käyttämään matriisien laskuoperaatioita
- pystyy ratkaisemaan lineaarisen yhtälöryhmän matriisien avulla
- osaa tutkia R^n vektoreiden lineaarista riippuvuutta ja riippumattomuutta
- tunnistaa R^n aliavaruuden ja ymmärtää miten vektoriavaruuden kanta ja dimensio kuvaavat vektoriavaruutta
- kykenee analysoimaan matriisia siihen liittyvien tunnuslukujen ja vektoreiden avulla

 
Sisältö 

Kurssilla käsiteltävät asiat ovat välttämättömiä lähes kaikilla myöhemmillä matematiikan kursseilla ja sovellusalueita löytyy myös muilta tieteenaloilta. Kurssin tavoitteena on antaa perusteet lineaarialgebrasta, kuten lineaariset yhtälöryhmät ja niiden ratkaisemista erilaisilla menetelmillä (mm. Gaussin eliminointimenetelmä), matriiseista sekä vektoriavaruudesta R^n. Käsiteltäviä asioita: Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu, Gaussin eliminointimenetelmä, determinantti, aliavaruus, lineaarinen riippuvuus, lineaarinen riippumattomuus, kanta, dimensio, ominaisarvot ja -vektorit, matriisin diagonalisointi, LU-hajotelma.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, Harjoitukset 14 h

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

802151P Johdatus matemaattiseen päättelyyn

 
Oppimateriaali 

Luentodiat.

Grossman, S.I. : Elementary Linear Algebra, David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

Hylätty, 1-5

 
Vastuuhenkilö 

Marko Leinonen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matriisilaskenta  Opintojakso  Marko Leinonen  14.03.22 -05.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Matriisilaskenta (moodletentti)  Yleinen tentti  Marko Leinonen 
16.08.21ma 12.00-15.00