Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521080S Röntgendiffraktio, 5 op 
Tunniste 521080S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Röntgendiffraktio  Lyhenne Röntgendiffrakt 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Hagberg 
Jani Peräntie 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 132,5 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi, tarvittaessa Englanti

 
Ajoitus 

Syyslukukausi periodi 2. Luennoidaan joka toinen vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

1. osaa selittää röntgensäteilyn ja kiinteän aineen väliset vuorovaikutusmekanismit ja niihin liittyvät fysiikaaliset lainalaisuudet

2. osaa selittää kuinka röntgendiffraktiomenetelmiä voidaan käyttää materiaalintutkimuksessa, mm. kuinka voidaan määrittää materiaalin kiderakenne, saada tietoa sen faasirakenteesta sekä sen raekoosta ja jännitystilasta

 
Sisältö 

Röntgensäteilyn synty, ilmaiseminen ja ominaisuudet. Röntgensironnan teoria. Tavallisimmat röntgendiffraktiomenetelmät. Kiderakenteen ja raekoon määritys sekä jännitystilan analysointi. Elektroni- ja neutronidiffraktio.

 
Järjestämistapa 

Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt.

 
Toteutustavat 

Luennot ja laskuharjoitukset yhteensä 32 h / ohjatut laboratoriotyöt 18 h / työselosteiden itsenäinen laadinta 30 h / itsenäistä opiskelua 52,5 h.

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opiskelijat. Myös muut Oulun yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

 
Esitietovaatimukset 

Kandidaattivaiheen matematiikka- ja fysiikkapainotteiset kurssit.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali. Viitekirjallisuus (mm.): B.E. Warren: X-ray diffraction, Addison-Wesley, 1969, B.D. Cullity and S.R. Stock: Elements of X-Ray Diffraction, 3rd Edition, 2001, Prentice Hall.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi opintojaksoon kuuluu kolme ohjattua harjoitustyötä joista opiskelija laatii harjoitustyöselosteet. Arvosana määräytyy tentin (painoarvo 2/3) ja harjoitustöiden (painoarvo 1/3) perusteella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Hagberg

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Luennoidaan seuraavan kerran syksyllä 2019.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa