Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521077P Johdatus elektroniikkaan, 5 op 
Tunniste 521077P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Johdatus elektroniikkaan  Lyhenne Johdatus elektr 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Jari Hannu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 132,5 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään periodilla 1 (vkot 36-43 (2.9.–25.10.2019)). Tutkinto-opiskelijoille suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

1. Opiskelija ymmärtää elektroniikan laitteiden lohkorakenteet sekä niiden signaalinkäsittelypolut.

2. Hän osaa tunnistaa rajapinnat analogiselle sekä digitaaliselle elektroniikalle sekä rajapinnat ohjelmoitaville laitteille.

3. Opiskelija osaa tunnistaa ja luokitella elektroniikan komponentit ja vertailla niiden ominaisuuksia.

4. Hän osaa selittää sähköisen johtavuuden ja soveltaa ilmiötä vastusten suunnittelussa ja valinnassa.

5. Opiskelija osaa arvioida dielektristen materiaalien eroja ja kuinka nämä vaikuttavat kondensaattoreiden ominaisuuksiin.

6. Hän osaa vertailla magneettisten materiaalien ominaisuuksia ja niiden vaikutusta induktiivisiin komponentteihin.

7. Opiskelija tunnistaa puolijohtavuuden ja osaa listata yleisimmät puolijohdekomponentit.

8. Hän osaa luokitella eri piirilevytekniikat ja kykenee valitsemaan tekniikoihin soveltuvat liitostekniikat.

9. Lisäksi opiskelija tunnistaa elektroniikan materiaalien tulevaisuuden suunnat ja teknologiat.

 
Sisältö 

Elektronisten laitteiden rakenteet ja rajapinnat. Materiaalien sähkömagneettiset ominaisuudet (johtavuus, dielektrisyys, magneettisuus ja puolijohtavuus). Elektroniikan komponentit (vastukset, kondensaattorit, induktiiviset komponentit ja puolijohdekomponentit). Piirilevyt ja liitostekniikat. Elektroniikan materiaalien tulevaisuus ja sovelluskohteet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetuksessa luennot ja harjoitustyö. Avoimen yliopiston toteutuksessa verkko-opetus sekä itsenäinen työ.

 
Toteutustavat 

Opintojakson toteutustavat vaihtelevat. Opintojakso järjestetään aktivoivilla opetusmenetelmillä, jotka sovitaan opiskelijoiden kanssa yhdessä. Ohjattuja opetustilanteita on 48 h ja ilman ohjausta joko yksin tai ryhmänä on 84,5 h

 
Kohderyhmä 

Ensimmäisen vuoden sähkötekniikan tutkinto-opiskelijat sekä muut Oulun yliopiston opiskelijat ml. avoimen yliopiston opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste; Materials science and engineering: an introduction / Willam D. Callister, kappaleet 1, 18 ja 20; Electronic components and technology / S. J. Sangwine. Kappaleet 1,2,3,5 ja 7

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opintojakson aikana on 2 välitenttiä. Lisäksi opiskelijat tekevät harjoitustöitä, jotka arvioidaan. Opintojakson arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jari Hannu

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus elektroniikkaan  Opintojakso  Jari Hannu  06.09.21 -22.10.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Introduction to Electronics  Opintojakso  Jari Hannu  10.01.22 -28.02.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa