Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521072S Mikroanturit, 5 op 
Tunniste 521072S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Mikroanturit  Lyhenne Mikroanturit 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Jari Hannu 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 132,5 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Englanti. Ohjausta ja opintosuoritteiden teko myös Suomeksi.

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään periodilla 2. Opetetaan joka toinen vuosi. Järjestetään seuraavaksi syksyllä 2020.

 
Osaamistavoitteet 

1. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää anturiteorian yleiset periaatteet, antureiden luokittelun perusteet, ideaalisen ja todellisen anturin erot, integroitujen älykkäiden antrurikomponenttien tuomat edut ja haasteet sekä antureiden ja mittauselekt

2. Opiskelija osaa selittää nykyaikaiset mikroantureiden valmistusmenetelmät, mukaan lukien ohutkalvomenetelmät, mikrotyöstömenetelmät, märkä- ja kuivasyövytysmenetelmät sekä fotoni-ionisuihkumenetelmät ja niiden käyttökohteet mikroantureiden valmistuksessa.

3. Opiskelija osaa selittää eri energiamuotojen keskeisimpien mikroantureiden rakenteet, fysikaaliset toimintaperiaatteet ja valmistusprosessit.

 
Sisältö 

Mikroantureiden peruskäsitteet, niillä mitattavat suureet sekä mikroantureiden valmistusteknologiat.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus (verkko- ja lähiopetus)

 
Toteutustavat 

Opintojakso järjestetään aktivoivilla opetusmenetelmillä, jotka sovitaan opiskelijoiden kanssa yhdessä. Ohjattuja opetustilanteita on 14 h ja verkko-ohjattuna itsenäistä työtä joko yksin tai ryhmänä on 118,5 h.

 
Kohderyhmä 

Sähkötekniikan diplomi-insinööriopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Arviointimenetelmä ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jari Hannu

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa