Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
782639S Sähkökemia, 5 op 
Tunniste 782639S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Sähkökemia  Lyhenne Sähkökemia 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3263 Fysikaalinen kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi, syyslukukausi. Luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran syyslukukaudella 2018.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa sähkökemian keskeiset kä­sitteet ja ilmiöt, kuten sähkökemialliset reak­tiot, elektrolyyttiliuokset ja elektrolyyttiliuos­ten termodynamiikkaa. Opiskelija ymmärtää sähkökemiallisten kennojen (paristojen ja polttokennojen) toimintaperiaatteen sekä tuntee sähkökemiallista reaktiokinetiikkaa. Sähkökemialliset ilmiöt ovat tärkeitä kemian- ja metalliteollisuuden alalla ja osa luennoista keskittyy metallien elektrolyyttiseen puhdis­tukseen ja talteenottoon.

 
Sisältö 

Johdatus sähkökemiaan, sähköke­mialliset reaktiot ja reaktiokinetiikka, elektro­lyyttiliuokset ja liuosten termodynamiikka, sähkökemialliset kennot (paristot ja poltto­kennot), sähkökemialliset mittausmenetel­mät, sähkökemian sovelluksia

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

50 tuntia luento-opetusta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä 84 tuntia

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja

 
Esitietovaatimukset 

Fysikaalinen kemia I ja II

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Murtomäki, L., Kallio, T., Lahtinen, R. & Kontturi, K.: Sähkökemia, 2. painos, Korpijyvä Oy, Jyväskylä, 2010; Bock­ris, J.O´M., Reddy, A.K.N: Modern Elect­rochemistry, vol 1, 2. painos, Plenum Press, New York, 1988, soveltuvin osin, luennoitsi­jan luentomateriaali. Kuulustelu luentojen perusteella.

Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

1 loppukuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Ulla Lassi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Sähkökemia  Opintojakso  Ulla Lassi  02.09.20 -22.10.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa