Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781309A Ympäristökemia, 5 op 
Tunniste 781309A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Ympäristökemia  Lyhenne Ympäristökemia 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata alkuaineiden ja kemi­allisten yhdisteiden kiertokulun luonnossa sekä kertoa ihmisen toiminnan vaikutuksesta niihin. Hän osaa selittää keskeiset ympäris­tökemi­aan liittyvät perusilmiöt. Opiskelija osaa määritellä vihreän ke­mian kaksitoista perussääntöä sekä niiden laajemman merkityksen. Opiskelija osaa kertoa, mitkä viranomaiset valvovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käyttöä sekä toimeenpanevat rajoituksia ja muita lakien määräämiä toimintoja.

 
Sisältö 

Maaperän, veden ja ilmakehän ym­päristökemiaa, yhdisteiden kiertokulku luon­nossa, haitalliset yhdisteet ympäristössä sekä ympäristöanalytiikka. Tu­tustutaan ympäristövaikutusten huomioimi­seen kemiallisessa työskentelyssä ja tuotan­nossa. Käsitellään myös ympäristölle haital­listen aineiden hyödyntämistä, puhdistamista ja hävittämistä. Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit, räjähdysvaaralliset aineet ja palavat nesteet.

 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

50 tuntia aktivoivia opetusmenetelmiä, harjoitustyö 20 tuntia, itsenäistä opiskelua 64 tuntia

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopettaja, biologia, geotieteet, maantiede, prosessitekniikka, ympäristötekniikka.

 
Esitietovaatimukset 

Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) tai Kemian perusta (780120P).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Soveltuvin osin seuraavat kirjat: van Loon, G.W. & Duffy, S.J.: Environmental Chemistry, A Global Perspective, Oxford, 2000; Lancaster M.: Green Chemistry: An introductory text, RSC, 2002. 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukuulustelu tai portfolio. Painotus arvioinnissa: 70% loppukuulustelu/portfolio, 30% harjoitustyö.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Minna Tiainen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ympäristökemia  Opintojakso  Minna Tiainen  12.01.22 -24.02.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ympäristökemia tentti  Tentti    25.02.22