Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781308A Instrumenttianalytiikka, 5 op 
Tunniste 781308A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Instrumenttianalytiikka  Lyhenne Instrumenttiana 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. vuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettu­aan opiskelija osaa kuvata keskeisimpien instrumentaalisten analyysitekniikoiden peri­aatteet (mitattava ilmiö ja laitteen rakenne), sekä tekniikoiden tärkeimmät käyttökohteet jatkoperehtymistä varten.Kurssilla käsitel­lään yleisimpiä kemiallisia analyysimenetel­miä ja -tekniikoita, joita hyödynnetään tutki­mustyössä, teollisuuden käyttölaboratori­oissa ja ympäristön tilan seurannassa.

 
Sisältö 

Atomi- ja molekyylispektrometriset menetelmät, sähkökemialliset menetelmät, termoanalyyttiset menetelmät, massaspek­trometria ja kromatografia

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

40 tuntia luentoja + 6 tuntia demonstraatioita ja harjoituksia, sekä 88 tun­tia omaa opiskelua

 
Kohderyhmä 

Kemia, pakollinen

 
Esitietovaatimukset 

Johdatus analyytti­seen kemiaan (780119P)

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis, 6. painos, Thomson Brooks/Cole, 2007, osittain.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuu­lustelu

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Paavo Perämäki

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Instrumenttianalytiikka  Opintojakso  Paavo Perämäki  26.10.20 -15.12.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen KESÄTENTTI Instrumenttianalytiikka  Tentti  Paavo Perämäki 
13.08.20to 13.15-16.00