Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781308A Instrumenttianalytiikka, 5 op 
Tunniste 781308A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Instrumenttianalytiikka  Lyhenne Instrumenttiana 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. vuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettu­aan opiskelija osaa kuvata keskeisimpien instrumentaalisten analyysitekniikoiden peri­aatteet (mitattava ilmiö ja laitteen rakenne), sekä tekniikoiden tärkeimmät käyttökohteet jatkoperehtymistä varten.Kurssilla käsitel­lään yleisimpiä kemiallisia analyysimenetel­miä ja -tekniikoita, joita hyödynnetään tutki­mustyössä, teollisuuden käyttölaboratori­oissa ja ympäristön tilan seurannassa.

 
Sisältö 

Atomi- ja molekyylispektrometriset menetelmät, sähkökemialliset menetelmät, termoanalyyttiset menetelmät, massaspek­trometria ja kromatografia

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

40 tuntia luentoja + 6 tuntia demonstraatioita ja harjoituksia, sekä 88 tun­tia omaa opiskelua

 
Kohderyhmä 

Kemia, pakollinen

 
Esitietovaatimukset 

Johdatus analyytti­seen kemiaan (780119P)

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis, 6. painos, Thomson Brooks/Cole, 2007, osittain.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuu­lustelu

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Paavo Perämäki

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Instrumenttianalytiikka  Opintojakso  Paavo Perämäki  01.11.21 -14.12.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kesätentti Instrumenttianalytiikka  Yleinen tentti  Paavo Perämäki 
12.08.21to -
Ilmoittautumiseen Kesätentti Instrumenttianalytiikka tentti  Tentti  Paavo Perämäki  12.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Instrumenttianalytiikka tentti  Tentti  Paavo Perämäki  22.03.22