Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
781301A Epäorgaaninen kemia I, 5 op 
Tunniste 781301A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Epäorgaaninen kemia I  Lyhenne Epäorgaaninen k 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi, kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee nykyaikaisen epäorgaani­sen kemian tärkeimmät käsitteet, joita myö­hemmillä opintojaksoilla syvennetään.

 
Sisältö 

Atomin rakenne, kemiallinen sidos ja molekyylirakenne, molekyylisymmetria, kiinteä olomuoto, Brönsted-Lowryn ja Lewi­sin happo-emäs-käsitteet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 38 h, harjoi­tukset 10 h, itsenäinen työskentely 86 h

 
Kohderyhmä 

Kemia, kemian aineenopet­taja, pakollinen. Kemian 60 op:n sivu­aineopintokokonaisuudessa pakollinen.

 
Esitietovaatimukset 

Opintojaksot Yleinen ja epäorgaaninen kemia A (780117P) ja Yleinen ja epä­orgaaninen kemia B (780118P) tai Yleinen ja epäorgaaninen kemia I (780114P) ja Yleinen ja epä­orgaaninen kemia II (780115P) tai opintojakso Johdatus kemiaan (780113P).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opinto­jakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edel­lytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Weller, M., Overton, T., Rourke, J., Armstrong, F.: Inorganic Chemistry, 7. painos, Oxford University Press; Oxford 2018. Luvut 1-5, 8.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson arviointi pe­rustuu loppukuulusteluun.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Raija Oilunkaniemi

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Epäorgaaninen kemia I  Opintojakso  Raija Oilunkaniemi  11.01.22 -04.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Epäorgaaninen kemia I tentti  Tentti  Raija Oilunkaniemi  09.06.22