Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780116P Johdatus orgaaniseen kemiaan, 5 op 
Tunniste 780116P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Johdatus orgaaniseen kemiaan  Lyhenne Johdatus orgaan 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi. Kirjatenttinä myös englanniksi.

 
Ajoitus 

1. vuosi, kevätlukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa tunnistaa ja nimetä yleisimpiä orgaanisia yh­disteitä.

- tuntee orgaanisen kemian peruskäsitteet.

- tunnistaa yhdisteiden reaktiivisuuden ja osaa ratkaista reaktioyhtälöitä ja -mekanismeja.

 
Sisältö 

Orgaanisten yhdisteiden luokittelu ja yhdisteiden ominaisuudet. Perusreaktiot: ad­ditio, eliminaatio ja substituutio sekä keskeiset reaktiomekanismit. Stereokemian alkeet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

38 tuntia luento-opetusta, 12 tuntia harjoituksia, 84 tuntia itsenäistä opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Biokemia, kemia, kemian aineenopettaja, biologia, prosessitekniikka, ympäristötekniikka, 25 op:n sivuaineopintokokonaisuus, pakollinen.

Fysikaaliset tieteet, fysiikka, geologia, maantiede, matematiikka, valinnainen.

 
Esitietovaatimukset 

Lukion kemian kurssit

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Hart, H.: Organic Chemistry: A Short Course, 10. tai uudempi painos, Houhgton Mifflin, Boston, 1999; Hart, H. ja Hart, D.: Study Guide & Solutions Book, Organic Chemistry: A Short Course, 10. painos tai uudempi, Houghton Mifflin, Boston, 1999 sekä Moodlessa jaettava lisämateriaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuulustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Johanna Kärkkäinen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus orgaaniseen kemiaan  Opintojakso  Johanna Kärkkäinen  10.01.22 -03.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kesätentti Johdatus orgaaniseen kemiaan  Yleinen tentti  Johanna Kärkkäinen 
12.08.21to -
Ilmoittautumiseen Kesätentti Johdatus orgaaniseen kemiaan tentti  Tentti    12.08.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus orgaaniseen kemiaan tentti  Tentti  Johanna Kärkkäinen  01.04.22