Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
780118P Yleinen ja epäorgaaninen kemia B, 5 op 
Tunniste 780118P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Yleinen ja epäorgaaninen kemia B  Lyhenne Yleinen ja epäo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3252 Kemia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kemian ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 134 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi, syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa selittää epäorgaanisen kemian perusteita, peruskäsitteitä ja terminologiaa sekä kuvata kemian ilmiöitä.

- osaa ratkaista termodynamiikkaan, sähkökemiaan, kinetiikkaan, jaksollisuuteen, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kemialliseen sidokseen liittyviä yleisen ja epäorgaanisen kemian perustason tehtäviä.

- osaa soveltaa luennoilla opittua teoriatietoa käytännön tehtävien ratkaisemisessa.

- tunnistaa ryhmätyöskentelyn, aikatauluttamisen ja työskentelyn organisoinnin merkityksen oppimisen kannalta.

 
Sisältö 

Termokemia, reaktiokinetiikka, sähkökemia, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sidos, heikot sidokset.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

36 tuntia luentoja + sovellu­tuksia, 22 tuntia laskuharjoituksia, 76 tuntia itsenäistä opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Biokemia, kemia, kemian ai­neenopettaja, 25 op:n sivuaineopintokoko­naisuus, pakollinen.

Fysikaaliset tie­teet, matematiikka, vaihtoehtoinen.

 
Esitietovaatimukset 

Lukion kemian koko oppimäärä (vähintään 5 kurssia).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tämä opintojakso sisältää osia aiemmista opintokokonaisuuksista 780114P Yleinen ja epäorgaaninen kemia I ja 780115P Yleinen ja epäorgaaninen kemia II. Jos opiskelija on suorittanut näistä vain toisen, on hänen suo­ritettava kokonaisuus (10 op) uusien vaati­musten mukaan. Vanha suoritus perutaan.

Tämä opintojakso on osa aiemmin opetusohjel­massa ollutta opintojaksoa 780113P Johda­tus kemiaan 12 op. Näin ollen jos opiskelija on suorittanut myös tämän opintojakson, perutaan opintojakson 780113P Johdatus kemiaan suoritus.

 
Oppimateriaali 

Petrucci, R.H., Herring, F.G., Madura, J.D. ja Bissonnette, C.: General Chemistry: Principles and Modern Applications, 11. painos (myös 7., 8., 9. ja 10. painos), Pearson Canada Inc., Toronto, 2017. Kappaleet 7-11.1- 11.7, 12.1, 13, 19-20.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

2 välikoetta tai 1 loppukuu­lustelu

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Matti Niemelä

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Katso kohta Yhteydet muihin opintojaksoihin!

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Yleinen ja epäorgaaninen kemia B  Opintojakso  Matti Niemelä  26.10.20 -14.12.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen KESÄTENTTI Yleinen ja epäorgaaninen kemia B (kotitentti)  Tentti  Matti Niemelä  01.07.20 -31.08.20