Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
901034Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK), 1 op 
Tunniste 901034Y  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK)  Lyhenne Toinen kotimain 
Laajuus1 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8002 Kieliopinnot, ruotsi 
LajiOpintojakso   
  ArvosteluKK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)

 
Asema 

Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty suoritus vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).

Opintojakso sisältää myös opintojakson 901035Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen taito (LuTK), 1 op.

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen lähtötasoa.

 
Lähtötasovaatimus 

Riittävä lähtötaso on (lukion päästötodistuksen) arvosana 7 TAI yo-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.)

 
Laajuus 

2 op

 
Opetuskieli 

Ruotsi

 
Ajoitus 

Biologian tutkinto-ohjelma: 3. lukuvuoden syyslukukausi
Maantieteen tutkinto-ohjelma: 2. lukuvuoden kevätlukukausi
Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma: 1. lukuvuoden syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän löytää ydinajatukset yleistieteellisestä ja oman alan tekstistä ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän kirjoittaa lyhyehköjä oman alan tekstejä.

 
Sisältö 

Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 

HUOM!

Mikäli ruotsin kielen tasosi on hyvä, tämän kurssin voi suorittaa myös verkossa. Lisätietoja tästä videosta!

Jos olet kiinnostunut kurssista, täytä esitietolomake 14.12. mennessä: Ilmoittautumislomake: https://urly.fi/16Ek Lisätietoja: miina.vaaramo@oulu.fi

 
Toteutustavat 

Lähiopetustunnit 1 x 90 min/viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 t/kurssi.  

 
Kohderyhmä 

Luonnotieteellisen tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Lähtötaso

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Oppimateriaali jaetaan kurssilla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus. 

Vaihtoehtoiset suoritustavat Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > AHOT -ruotsi.)

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).

Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Katso tarkemmin Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit (tai Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Arviointikriteerit.)

 
Vastuuhenkilö 

Yhteysopettajat löytyvät osoitteesta www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, jossa ilmoitetaan myös opetuksen alkamisajankohta. Ilmoittautua voi vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee täyttää yliopiston sähköpostiosoite, pääaine ja vuosikurssi sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen ruotsin kielen valmentavan kurssin (901018Y) suoritus.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjall. ja suull. kielitaito, LuTK, Syksy 2020, 3.vsk, Biologia  Opintojakso  Rauno Varonen  09.09.20 -10.12.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Toinen kotimainen (ruotsi) kirjallinen ja suullinen, KEMIA, KEVÄT 2021  Opintojakso  Terhi Ruokanen-Jaakola  11.01.21 -19.04.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Toinen kotimainen kieli (ruotsi ), kirjallinen ja suullinen kielitaito, Maant+Geo  Opintojakso  Rauno Varonen  11.01.21 -23.02.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Toinen kotimainen (ruotsi), kirjallinen ja suullinen, LuTK-MATFYS, kevät 2021  Opintojakso  Rauno Varonen  12.01.21 -23.04.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa