Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687179A Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät, 5 op 
Tunniste 687179A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät  Lyhenne Kulttuurintutki 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jussi Ojajärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, lukupaketti mahdolinen myös englanniksi

 
Ajoitus 

Perusopintojen jälkeen (yleensä noin aineopintojen puolivälissä).

 
Osaamistavoitteet 

Perehtyä kulttuurintutkimuksen historiaan ja nykysuuntauksiin tai yhteiskunnallisen kirjallisuudentutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin. Lisäksi perehdytään kulttuuriteoriaan, sen käsitehistoriaan ja käsitteiden soveltamiseen. Kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitojen kannalta sisältönä on etenkin kontekstualisoivan ja historiallistavan otteen vahvistaminen.
 Jakson jälkeen opiskelijalla on entistä parempi kuva siitä, mitä kirjallisuustieteessä tarkoitetaan kulttuurintutkimuksellisilla ja/tai yhteiskunnallisilla menetelmillä ja painotuksilla. Hänellä on myös käsitys keskeisten kulttuuriteoreettisten käsitteiden merkityksistä, kehittymiskonteksteista ja soveltamismahdollisuuksista

 
Sisältö 

Jaksossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, joilla on osin yhteistä ainesta. Se voi johdattaa ensinnäkin ns. kulttuurintutkimuksen historiaan sekä kulttuuriteoreettisiin käsitteisiin (mm. moderni ja postmoderni; identiteetti ja subjekti; ideologia, diskurssi ja valta).
Toisena painotusvaihtoehtona on em. käsitteistön ohella yhteiskunnallisen kirjallisuudentutkimuksen metodologia.

 
Järjestämistapa 

Kirjatentti tenttipäivänä tai satunnaisemmin järjestettävä luentosarja tai seminaarityyppisempi kurssi

 
Toteutustavat 

Jokin seuraavista: luentosarja; seminaari lukemisineen, alustuksineen ja keskusteluineen; kirjatentti; kotiessee

 
Kohderyhmä 

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Perustiedot kirjallisuuden tulkinnasta metodikirjoineen ja kirjallisuuden ja kulttuurin yhteiskunnallisista suhteista. Ks. yhteydet muihin opintoihin.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Edeltäviä (tai rinnakkaisia) kursseja Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 ja Kirjallisuus yhteiskunnassa.
Opintopolun jatkeeksi suositeltava kurssi: Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus.

 
Oppimateriaali 

Tentittävän aineiston lista saatavissa verkkosivuilta kunkin lukuvuoden alussa

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät  Opintojakso  Jussi Ojajärvi  17.03.21 -05.05.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät  Yleinen tentti  Jussi Ojajärvi 
21.08.20pe 12.00-15.00