Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687171P Kirjallisuuden praktikum I, 5 op 
Tunniste 687171P  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kirjallisuuden praktikum I  Lyhenne Kirjallisuuden 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jussi Ojajärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi; erillinen suoritusmahdollisuus englanniksi mahdollinen

 
Ajoitus 

1. vuosi (yleensä syksy)

 
Osaamistavoitteet 

Kurssi johdattaa opiskelijan kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin sekä kirjallisuuden tarkkalukuun ja tulkintaan eli kirjallisuusanalyyttisten käsitteiden soveltamiseen käytännössä.Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittamisen ja keskustelun avulla analysoida sanataidetta, tarkkalukea tekstejä (etenkin kertomakirjallisuutta) kirjallisuustieteellisiä peruskäsitteitä käyttäen sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän osaa jäsennellä kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksista niiden rakenteellisia, temaattisia ja myös tärkeimpiä kontekstuaalisia piirteitä.

 
Sisältö 

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä kotimaisiin modernin kirjallisuuden klassikoihin, kirjoittamalla tekstin analysointitehtäviä ja keskustelemalla teksteistä ryhmässä. Kirjallisuuden lajeista pääpaino on kertomuksen analyysissa. Samalla harjoitellaan kirjallisuustieteellisen esseen kirjoittamista.

 
Järjestämistapa 

Järjestämistapa: Praktikum-ryhmätyöskentely (pää- aineopiskelijat ja opettajaksi suuntautuvat suomen ja saamen opiskelijat), tentti/essee/pienryhmätyöskentely (muut sivuaineopiskelijat; joskus myös ensinmainituissa praktikum-ryhmissä voi olla ylijäämäpaikkoja).

 
Toteutustavat 

Praktikumin osalta opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt. Muiden suoritustapojen osalta omatoimisempi työskentely oppiaineen sivulla annettuja yleisiä (esim. esseetä koskevia) ohjeita noudattaen.

 
Kohderyhmä 

Kurssi on praktikumina pakollinen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille sekä niille suomen tai saamen pääaineopiskelijoille, jotka suuntautuvat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Muut suorittavat jakson kirjatenttinä, kotiesseinä tai itseohjautuvina ryhminä.

 
Esitietovaatimukset 

Ks. Yhteydet muihin opintoihin.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1; Kirjallisuushistoria 1 ja 2.

 
Oppimateriaali 

Kaunokirjallisuuden teosluettelo saatavissa https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#6449 Pakollisena taustalukemisena etenkin kertomakirjallisuuden analyysin peruskäsitteistöä koskevaa johdatusta, mistä myös tarkempi ohje mainitussa teosluettelossa.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit tai tentti.

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa harjoitustöissä sekä keskusteluissa; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteit.

 

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori, tuntiopettaja tai tohtorikoulutettava

 
Lisätiedot 

Oppiaineen järjestämillä praktikum-kursseilla luettavat teokset saattavat osin poiketa nettisivuilla annetusta teosluettelosta (mm. saatavuussyistä).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Kirjallisuuden praktikum I  Opintojakso  Jussi Ojajärvi  06.09.21 -25.11.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa