Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I, 5 op 
Tunniste 700329S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I  Lyhenne Erikoistumisopi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi ja/tai englanti

 
Ajoitus 

4.–5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt oman erikoisalansa uusimpaan tutkimukseen sisällöllisesti ja teoreettis-metodologisesti sekä kykenee hyödyntämään ja soveltamaan sitä seminaariesitelmää ja pro gradu -tutkielmaa laatiessaan

 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy oman erikoisalansa keskeisiin tutkimustuloksiin ja teoreettis-metodologisiin näkökulmiin

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjatentti, essee, luentokurssi tai muu kontaktiopetusta sisältävä kurssi

 
Kohderyhmä 

Syventävien opintojen opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Maisteriseminaari ja pro gradu -työskentely

Jakson 700329S voi keväällä 2020 korvata seuraavalla luennolla:

700324A Paleografia ja vanhojen asiakirjalähteiden kurssi, (5 op), professori Matti Enbuske, luento 24 t., 9.3.–9.4.

 
Oppimateriaali 

Tenttikirjallisuus, esseen laatimiseen liittyvä kirjallisuus tai kurssilla jaettava materiaali

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjatentti, esseen laatiminen, luentokurssille osallistuminen tai kurssin suorittaminen muulla sovitulla tavalla. Ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen korvaamisesta sovitaan kurssikohtaisesti. 

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Erikoiskurssin vastuuopettajat; muissa tapauksissa professori Kari Alenius- Vastuuopettajan kanssa sovitaan myös ulkomaanvaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta.

 • Lähialueiden ympäristöhistoria II 5 op (Esa Ruuskanen) John McCannon 2012: History of the Arctic: Nature, Exploration and Exploitation. Reaktion Books; Karen Oslund 2013: Iceland Imagined: Nature, Culture, and Storytelling in the North Atlantic. University of Washington Press.  
 • Globaali ympäristöhistoria II 5 op (Esa Ruuskanen) James McCann 2007: Maize and Grace: Africa’s Encounter with a New World Crop, 1500–2000. Harvard University Press; Robert R. Marks 2006: The Origins of the Modern World: A Global and Ecological Narrative from the Fifteenth to the Twenty-first Century. Rowman & Littlefield.   
 • Sukupuolihistoria 10 op Tentaattorit Tiina Kinnunen ja Seija Jalagin. Erikseen sovittava kirjallisuus.   
 • Historiankirjoituksen klassikot 10 op (Tiina Kinnunen)
  • Historiankirjoituksen klassikot, suomalainen tutkimus 5 op Valitse yksi seuraavista: Jutikkala, Eino: Suomen talonpojan historia; Suolahti, Gunnar: Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla; Wirilander, Kaarlo 1974: Herrasväkeä: Suomen säätyläistö 1721–1870 SEKÄ Valitse yksi seuraavista: Alapuro, Risto 1994: Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1933; Heikkinen, Antero: Kirveskansa elämää: ihmiskohtaloita Kuhmon erämaissa 1800-luvun alussa (1988) tai Kirveskansa ja kansakunta: elämän rakennusta Kuhmossa 1800-luvun jälkipuolella (2000); Sulkunen, Irma: Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800-luvulla (1999) ja Mandi Granfelt ja kutsumusten ristiriita (1995) ja Naisen kutsumus. Miina Sillanpää ja sukupuolten maailmojen erkaantuminen (1989).
  • Historiankirjoituksen klassikot, kansainvälinen tutkimus 5 op (Tiina Kinnunen) Seuraavat kolme teosta: Davis, Natalie Zemon 1997: Kolme naista: kolme elämää 1600-luvulla; Huizinga, Johan 1989: Keskiajan syksy; Thompson E.P.: Herrojen valta ja rahvaan kulttuuri: valta, kulttuuri  ja perinnäistavat 1700- ja 1800-lukujen Englannissa TAI   yksi seuraavista teoksista: Braudel, Fernand: Civization and capitalism 15th–18th century. Vol 1 tai Vol 2 tai Vol 3.
 • Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 10 op (Tiina Kinnunen)
  • Suomi 1900-luvun sodissa 5 op. Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (eds) 2012: Finland in World War II. History, Memory, Interpretations; Tepora, Tuomas & Roselius, Aapo (eds) 2014: The Finnish Civil War. History, Memory, Legacy.
  • Sota ja sukupuoli 1900-luvulla 5 op. Hagemann, Karen (ed.) 2002: Home/front: The military, war, and gender in twentieth-century Germany (e-kirja); Ahlbäck, Anders 2014: Manhood and the Making of the Military. Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39.
 • Ruokahistoria 5 op (Ritva Kylli) Scholliers, P. & Claflin, K. W. 2012: Writing Food History: A Global Perspective (London, New York: Berg); Ken Albala (ed.): Routledge International Handbook of Food Studies (London: Routledge).  
 • Lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin) Etherington, Norman (ed.) 2007: Missions and Empire. Oxford University Press, Oxford (2 op); Walls, Andrew F. 2009: The Missionary Movement in Christian History. Studies in the Transmission of Faith. Orbis Books, Maryknoll, NY (2 op); Pöntinen, Mari & Helminen, Mikko (toim.) 2005: Oikeus uskoon, toivoon ja rakkauteen. Ihmisoikeudet ja kirkon missio. SLS, Helsinki (1 op); Luoto, Jari 1997i: Ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet. Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan murroskausi 1985–1995. Gaudeamus, Helsinki (2 op); Koponen et al. (toim.) 2007: Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin. Gaudeamus (2 op).
 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja kaikki kirjat on suoritettava hyväksytysti.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I  Yleinen tentti   
21.08.20pe 12.00-15.00