Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694644S Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op 
Tunniste 694644S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tieteenfilosofia ja -sosiologia  Lyhenne Tieteenfilosofi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1151 Tiedeviestintä 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jari Sahlgren 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

2. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelijalla on yleiskuva tieteenfilosofisista teorioista ja tieteellisen argumentaation analyysista sekä tieteentutkimuksen ja -sosiologian eri näkökulmista. Opiskelija tunnistaa keskeisimmät tieteenfilosofiset teoriat ja suuntaukset sekä osaa soveltaa osaamistaan tieteellisen keskustelun analysointiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyviä sosiologisia tekijöitä sekä selostaa keskeisimpien tieteensosiologisten näkökulmien peruslähtökohdat.

 
Sisältö 

Tieteenfilosofian ja -sosiologian keskeinen käsitteistö ja teoriat

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely

 
Toteutustavat 

Itsenäinen opiskelu 135 h

 
Kohderyhmä 

TIEMAn ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

 
Oppimateriaali 

Chalmers, Alan F.: What Is This Thing Called Science? Open University Press, 1999 tai uudempi

JA

Kiikeri, Mika & Ylikoski, Petri: Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2004.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuuskuulustelu

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Jari Sahlgren

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Kurssin voi suorittaa vasta syksyllä 2020.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa