Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot, 5 op 
Tunniste 700324A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Historian painoalat ja kansainväliset opinnot  Lyhenne Historian paino 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine1138 Historia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

1.–3. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan jostakin historian tutkimusalasta ja osaa soveltaa valitsemaansa teemaan liittyvää tutkimustietoa kandidaatintutkielmassaan

 
Sisältö 

Yhden historian painoalan opintoja, joiden tarkempi sisältö ja suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa (ks. painoalojen ja niiden vastuuopettajien luettelo). Opintojaksoon voidaan sisällyttää myös vaihto-opiskelijana suoritettuja kansainvälisiä opintoja, oppiaineen ns. luentosalkku tai vanhojen käsialojen kurssi. Painoalat/vastuuopettajat:

 • Baltian historia 5 op (Kari Alenius) Alenius, Kari 2000: Viron, Latvian ja Liettuan historia; Kasekamp, Andres 2013: Baltian historia.  
 • Etnisten suhteiden historia 5 op (Kari Alenius) Brubaker, Rogers 2013: Etnisyys ilman ryhmiä; Hylland Eriksen, Thomas 2010: Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives.  
 • Sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria 5 op (Tiina Kinnunen) Kinnunen, Tiina & Kivimäki, Ville (toim.) 2006: Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta SEKÄ toinen seuraavista: Junila, Marianne 2000: Kotirintaman aseveljeyttä. Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944 tai Kivimäki, Ville 2013: Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945.
 • Sukupuolihistoria 5 op (Tiina Kinnunen) Kent, Susan Kingsley 2012: Gender and History; Markkola, Pirjo et al (toim.) 2014: Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia; Bock, Gisela 2001: Women in European History
 • Lapsuuden historia (Marianne Junila) Heywood, Colin 2005: Barndomshistoria. Studentlitteratur, Lund tai Heywood, Colin 2001: A history of childhood: children and childhood in the West from medieval to modern times. Polity Press, Cambridge (3 op); Kehily, Mary Jane (ed.) 2009: An introduction to childhood studies. Maidenhead, England: Open University Press, New York: McGraw-Hill. (3 op); Mintz, Steven 2004: Huck’s raft: a history of American childhood. Cambridge (Mass.): Belknap Press of Harvard University Press. (3–4 op); Tuomaala, Saara 2004: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi: suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. (3 op).
 • Terveyshistoria 5 op (Ritva Kylli) kaksi teosta seuraavista: Vuorinen, Heikki S. 2010: Taudit, parantajat ja parannettavat: Lääketieteellinen historia. Vastapaino, Tampere; Elmer, Peter (ed.) 2004: The Healing Arts: Health, Disease and Society in Europe 1500-1800. Manchester University Press; Bynum, W. F. 2006: The Western Medical Tradition: 1800 to 2000. Cambridge University Press, New York, NY.  
 • Kansainvälisten suhteiden historia 5 op (Henry Oinas-Kukkonen) Burbank, Jane & Cooper, Frederick 2011: Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton (N.J.): Princeton University Press. Cox, Michael; Dunne, T. & Booth, K. (eds) 2002: Empires, Systems and States: Great Transformations in International Politics. s. 1–42. Cambridge: Cambridge University Press.  
 • Informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmien historia 5 op (Henry Oinas-Kukkonen) Brügger, Niels (ed.) 2010: Web History. Peter Lang, New York; Oinas-Kukkonen, Harri & Oinas-Kukkonen, Henry 2013: Humanizing the Web: Change and Social Innovation. s. 1–88 Basingstoke: Palgrave Macmillan.  
 • Ruokahistoria 5 op (Ritva Kylli) Flandrin, J.-L.  & Montanari, M. (eds) 1999: Food: A Culinary History from Antiquity to the Present. Columbia University Press: New York; Suojanen, Auli 2003: Suomalaista ravitsemuspolitiikkaa vuosina 1939–1999: kansanravitsemusongelmat ja niiden ratkaisuehdotusten eteneminen julkisiksi päätöksiksi. Finska vetenskaps-societeten - Suomen tiedeseura, Helsinki.  
 • Maataloushistoria 5 op (Matti Salo) Suomen maatalouden historia 2. Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle (2004); Suomen maatalouden historia 3. Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen (2004).
 • Suomen yliopistolaitoksen ja tieteen historia 5 op (Matti Salo) Nevala, Arto 1999: Korkeakoulutuksen kasvu, lohkoutuminen ja eriarvoisuus Suomessa ja Suomen tieteen historia 4. Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien (2002)
 • Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Seija Jalagin) Alenius, Kari; Fält, Olari K. & Jalagin, Seija (ed.) 2002: Looking at the Other (http://herkules.oulu.fi/isbn9514266331/);Bitterli, Urs 1989: Cultures in Conflict (3 op); Hobson, John M. 2004: The Eastern Origins of Western Civilization;  Clark, Robert P. 1997: Global Imperative (2 op); Mazlish, Bruce & Buultjens, Ralph (ed.) 1993: Conceptualizing global history (2 op);  Curtin, Philip D. 1992: Cross-cultural trade in World History (2 op);  Frank, Andre Gunder 1998: ReOrient: Global Economy in the Asian Age (3 op);  Alenius, Kari; Fält, Olavi K. & Mertaniemi, Markus (ed.) 2008: Imagology and Cross-cultural Encounters in History (3 op);  Hopkins, A.G. (ed.) 2002: Globalization in World History (2 op). 
 • Antiikin historia (Timo Sironen) Heikkinen, Antero 2009: Vallan tulkit sekä Mustakallio, Katariina 2008: Uskonto ja yhteisö antiikin Roomassa; Saastamoinen, Ari 2009: Afrikan loistavat kaupungit. Elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa. Gaudeamus: Helsinki, 300 s.
 • Antiikin uskonnot 5 op (Marika Rauhala) Mikalson, Jon D. 2005: Ancient Greek Religion. Blackwell; Parker, Robert 2011: On Greek Religion. Cornell University Press; Hänninen,Marja-Leena; Kahlos, Maijastina & Lehtonen, Ulla 2012: Uskonnot antiikin Roomassa. Teos.
 • Pohjoinen historia 5 op (Matti Enbuske) Valitse yksi seuraavista: Evengård, Birgitta; Nymand Larsen, Joan & Paasche, Øyvind (eds) 2015: The New Arctic. Springer, Heidelberg. Verkkokirja; Vaughan, Richard 1994: The Arctic : A History. Alan Sutton, Stroud; Elenius, Lars & Karlsson, Christer (eds.) 2007: Cross-Cultural Communication and Ethnic Identities. Studies in Northern European Histories 5. Luleå. Verkkokirja; Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset: kohtaamisia 1896–1953. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki tai seuraavat kaksi (yhteensä 5 op): Lähteenmäki, Maria & Pihlaja, Päivi Maria (eds) 2005: The North Calotte: Perspectives on the Histories and Cultures of Northernmost Europe. Kustannus Puntsi, Inari 2005 ja Lähteenmäki, Maria 2004: Kalotin kansaa. Rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjoiskalotilla 1808–1889. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
 • Asutushistoria (Matti Enbuske) Enbuske, Matti 2008: Vanhan Lapin valtamailla. Asutus ja maankäyttö Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun (3 op); Hiltunen, Mauno 2007: Norjan ja Norlannin välissä. Enontekiö 1550–1808. Asukkaat, elinkeinot ja maan-hallinta (2 op); Vahtola, Jouko 1980: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus (2 op); Inari – Aanar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään (2003), asutushistorian osuudet (2 op); Margins to Mainstream. The Brave New World of Borderlands History. The Journal of American History. Vol. 98 Issue 2. Sebtember 2011. s. 334–454  (luettavissa sähköisessä muodossa) (3 op); Laitinen, Erkki (toim.) 1995: Rintamalta raiviolle: sodanjälkeinen asutustoiminta 50 vuotta (2 op).

 

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

 
Kohderyhmä 

Historian pääaineopiskelijat

Sivuaineopiskelijat suorittavat jaksojen 700324A (5 op)  ja 700333P (5op) sijaan proseminaarin 700422A (10 op)

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Painoalojen kirjallisuus

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luentotentti ja/tai kirjatentti ja/tai esseet. Kirjatentti yleisenä tenttinä tai henkilökohtaisena exam-tenttinä.

Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

Erikoiskurssin vastuuopettajat; muissa tapauksissa professori Kari Alenius

 
Lisätiedot 

Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojaksojen Historian painoalat ja kansainväliset opinnot sekä Valinnaiset historian lähialat asemesta jakson Proseminaari ja proseminaaritutkielma

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Näkökulmia lapsuuden ja nuoruuden historiaan  Opintojakso  Kaisa Vehkalahti  01.11.21 -16.12.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Historian painoalat ja kansainväliset opinnot  Opintojakso  Matti Enbuske  14.03.22 -21.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Propagandan historiaa  Opintojakso  Kari Alenius  15.03.22 -03.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa