Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802160P Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille, 5 op 
Tunniste 802160P  Voimassaolo 01.06.2014 -
Nimi Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille  Lyhenne Matriisit ja op 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Kari Myllylä 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

4. periodi. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1.-2. vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja ominaisuudet

- osaa hyödyntää matriiseja mm. yhtälöryhmien ratkaisemisessa, optimoinnissa ja erilaisten mallien rakentamisessa

- osaa ratkaista yhden muuttujan funktion ja usean muuttujan funktion optimointitehtäviä

- hallitsee lineaarisen optimoinnin perustapaukset.

 
Sisältö 

Kurssin tavoitteena on luoda hyvä pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssin keskeinen asia on matriisialgebra ja matriisien hyödyntäminen matemaattisissa tehtävissä. Matriisien käsittely aloitetaan alkeista ja niiden avulla opitaan ratkaisemaan usean muuttujan lineaarisia yhtälöryhmiä ja suorittamaan vaativia sidottuja ääriarvotehtäviä. Tarkoituksena on ratkaista usean muuttujan vaativammat optimointitehtävät matriisien avulla. Matriisien avulla tutustutaan myös Panos-Tuotos -malliin. Kurssin optimointiosuudessa käsitellään sekä yhden muuttujen funktion että usean muuttujan funktion optimointitehtäviä. Lisäksi tullaan käsittelemään lineaarista optimointia.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 14 h.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Esitietovaatimuksena on kurssit 802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille ja 802159P Analyysin perusteet kauppatieteilijöille.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso ei edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa Taloustieteen matematiikan 25 op sivuainekokonaisuuden muihin opintojaksoihin.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Kari Myllylä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille  Opintojakso  Kari Myllylä  14.03.22 -04.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kesätentti Matriisit ja optimointi kauppatieteilijöille (etätentti)  Yleinen tentti  Kari Myllylä 
05.08.21to 16.00-19.00