Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802159P Analyysin perusteet kauppatieteilijöille, 5 op 
Tunniste 802159P  Voimassaolo 01.06.2014 -
Nimi Analyysin perusteet kauppatieteilijöille  Lyhenne Analyysin perus 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Kari Myllylä 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

3. periodi. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1.-2. vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää derivaatan ja osaa hyödyntää sitä erilaisissa tilanteissa
- osaa käsitellä useanmuuttujan funktioita
- tietää osittaisderivaatan merkityksen ja osaa soveltaa osittaisderivaattaa käytännössä
- osaa integraalifunktioiden määräämisen ja osaa soveltaa määrättyä integraalia mm. erilaisten pinta-alojen laskemisessa
- osaa laskea kompleksiluvuilla
- osaa käsitellä trigonometrisia funktioita
- on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua tulevissa taloustieteen kursseissaan.

 
Sisältö 

Kurssin tavoitteena on luoda hyvä pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssin keskeinen asia on funktion derivaatta/osittaisderivaatta ja sen sovellukset. Kurssin toinen tärkeä asia on integraalilaskenta ja sen sovellutukset. Lisäksi kurssilla käsitellään trigonometrisiafunktioita ja tutustutaan hieman kompleksilukuihin.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 28 h, harjoituksia 14 h.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietovaatimuksena on kurssi 802158P Matematiikka kauppatieteilijöille.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso ei edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa Taloustieteen matematiikan 25 op sivuainekokonaisuuden muihin opintojaksoihin.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Kari Myllylä

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Analyysin perusteet kauppatieteilijöille  Opintojakso  Kari Myllylä  10.01.22 -02.03.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Analyysin perusteet kauppatieteilijöille tentti  Tentti  Kari Myllylä  26.04.22