Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille, 7 op 
Tunniste 802158P  Voimassaolo 01.06.2014 -
Nimi Matematiikkaa kauppatieteilijöille  Lyhenne Matematiikkaa k 
Laajuus7 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3250 Matematiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Matematiikan ala 

Opettajat
Nimi
Kari Myllylä 

Kuvaus
Laajuus 

7 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. Periodi. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa määritellä ja käyttää matemaattisia peruskäsitteitä kuten murtoluvut, itseisarvo ja potenssiin korottaminen sekä juurikäsite
- osaa käsitellä erityyppisiä funktioita ja ymmärtää niiden erityisominaisuudet
- kykenee ratkaisemaan erilaisia yhtälöitä ja epäyhtälöitä
- osaa määritellä raja-arvon ja jatkuvuuden käsitteet sekä osaa määrätä raja-arvoja erityyppisille funktioille
- tietää derivaatan merkityksen ja osaa soveltaa derivaattaa käytännössä
- on valmis hyödyntämään kaikkea edellä mainittua taloustieteen aihealueissa kuten korkolaskenta, investointilaskelmat, optimointi ja indeksit

 
Sisältö 

Kurssin tavoitteena on luoda pohja taloustieteissä esiintyvälle matematiikalle. Kurssi aloitetaan kertaamalla lukiossa käsitellyt asiat kuten lukujoukot, murtoluvut, itseisarvo ja potenssilaskusäännöt. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan erilaisia funktioita ja kurssilla käsitellään mm. polynomifunktio, rationaalifunktio, eksponenttifunktio ja logaritmifunktio.
Seuraavaksi käsitellään edellä mainittuja funktiorakenteita sisältäviä yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä opitaan käytännössä ratkaisemaan erityyppisiä yhtälöitä ja epäyhtälöitä. Kurssin keskeisiä asioita ovat lisäksi funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta sekä niiden sovellukset. Nämä käsitteet tullaan esittelemään kaikille kurssilla käsiteltäville funktiotyypeille.
Kurssin matemaattisen osan jälkeen käsitellään opittujen asioiden taloustieteellisiä sovelluksia. Tutustumme korkolaskentaan, optimointiteoriaan, investointilaskelmiin sekä indekseihin (erityisesti kuluttajahintaindeksi).

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 40 h, harjoituksia 20 h.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Opintojakso ei edellytä muita ennen tai samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssin jälkeen on mahdollista jatkaa Taloustieteen matematiikan 25 op sivuainekokonaisuuden opintojaksoihin.

Opintojaksoa ei voi sisällyttää fysiikan ja matematiikan pääaineopiskelijan LuK- tai FM-tutkintoihin.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Välikokeet ja/tai loppukoe

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Kari Myllylä / Erkki Laitinen

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Matematiikkaa kauppatieteilijöille  Opintojakso  Kari Myllylä  06.09.21 -14.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa