Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
724106P Markkinoinnin perusteet, 5 op 
Tunniste 724106P  Voimassaolo 01.08.2014 -
Nimi Markkinoinnin perusteet  Lyhenne Markkinoinnin p 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine6313 Markkinointi 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Opettajat
Nimi
Satu Nätti 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Periodi 3 (1. vuosi)

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin läpäistyään opiskelija kykenee kuvaamaan markkinoinnin roolin organisaatiossa. Koska kyseessä on peruskurssi, opiskelija oppii kurssilla markkinoinnin keskeiset käsitteet (mm. Asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, arvoihin perustuva markkina-analyysi ja strategia, arvolupaus, segmentointi, kohdentaminen, markkinointi-mix, brändi) ja käsitekokonaisuudet. Opiskelija myös tunnistaa erilaisten kontekstien vaikutuksen markkinointityön logiikkaan (esim. erot kuluttaja- ja B-to-B markkinoinnin välillä). Opiskelija pystyy käyttämään markkinoinnin käsitteistöä päätöksenteon tukena ja arvioimaan näiden päätösten toimivuutta. Lisäksi opiskelija oppii ryhmätyöskentelyn periaatteita.

 
Sisältö 

Kurssi taustoittaa markkinoinnin oppiainetta mm. seuraavien teemojen kautta: 1) markkinoinnin määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä, mm. arvonluonti asiakkuuksissa sekä markkinointi erilaisissa toimintaympäristöissä 2) markkinoinnin strategisia työkaluja ja viimeisimpiä ilmiöitä, mm. palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen, brändäys 3) kuluttajakäyttäytymisen perusteita, 4) markkinointi ja kestävä kehitys, 5) B-to-B markkinointi ja myyntityö, 6) integroitu markkinointiviestintä, 7) digitaalinen markkinointi ja 8) jakelukanavat sekä verkostot.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja vierailijaluennot (36 h) sekä ryhmätyö ja siihen liittyvä ryhmäkohtainen oppimispäiväkirja (20 h). Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen ja artikkeleihin kurssin suoritusta varten (77 h). Kurssin voi suorittaa joko lopputentillä tai kotitenttinä palauttamalla viikkokohtaiset sovellustehtävät annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli opiskelija ei tee viikkokohtaisia tehtäviä määräaikaan mennessä, suorittaa hän kurssin lopputentillä.

 
Kohderyhmä 

Kauppatieteen pääaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on osa Johdatus kauppatieteisiin -moduulia

 
Oppimateriaali 

Kotler, P & Armstrong, G. Principles of Marketing (2013, tai myöhempi painos), sekä muu kurssin kuluessa jaettu materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

1) Ryhmätyö sekä 2) lopputentti TAI viikkotehtäviin perustuva suoritus.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Professori Satu Nätti ja KTT Outi Keränen

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen organisaation kehittämisessä, henkilökohtaisessa toiminnassaan sekä ammatillisessa kehittymisessä. Ryhmissä toteutettavan harjoitustyön avulla opiskelija hahmottaa organisaation toimintaa kokonaisuutena sekä tehtyjen päätösten yhteyttä asiakkaiden käyttäytymiseen ja myös taloudelliseen tulokseen. Lukuisat yritysvierailijat tuovat näkymiä markkinointityöhön eri organisaatioissa.  Lisäksi harjoitellaan tiimityöskentelyn perusteita tulevia opintoja ja työelämää varten.

 
Lisätiedot 

Osallistujien määrä on rajoitettu.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Markkinoinnin perusteet  Opintojakso  Satu Nätti  10.01.22 -21.02.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa