Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
417215A Väkivalta - käsitteet, käytänteet ja (arjen) interventiot, 5-10 op 
Tunniste 417215A  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Väkivalta - käsitteet, käytänteet ja (arjen) interventiot  Lyhenne Väkivalta - käs 
Laajuus5-10 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2129 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Suvi Pihkala 

Kuvaus
Laajuus 

5-15  op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakso sisältää kolme temaattista kokonaisuutta, jotka ovat opiskeltavissa lukuvuosittaisesta opetustarjonnasta riippuen joko verkko-opintoina tai kirjatenttinä/esseenä. Opintojakson ja verkko-opintojen teemat ovat (á 5 op)

 • Väkivalta ja toisarvoistamisen ulottuvuudet

 • Väkivallan globaalit kontekstit

 • Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio

Vuosina, jolloin kurssit ovat kontaktiopetustarjonnassa, suoritukset ensisijaisesti verkkokurssina.

 

Kurssin suorittanut opiskelija osaa:

·        määritellä monitieteisen väkivallan tutkimuksen peruskäsitteet

·        tunnistaa ja analysoida väkivaltaa ja väkivallan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä vaikutuksia valitun teeman alueella yksilön elämänkulussa sekä laajempana yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä sukupuolivastuullisesti

·        reflektoida omaa toimintaansa sekä kriittisesti arvioida keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia ja lähestymistapoja väkivallan ehkäisemisessä

 
Sisältö 
 • Väkivallan peruskäsitteet, ilmiön yleisyys ja sen eri ilmenemismuodot

 • Monitieteinen väkivaltatutkimus sukupuolivastuullisesti tarkasteltuna

 • Väkivallan tarkastelu sekä yksilöllisenä että laajempana yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä ilmiönä lokaaleissa ja globaaleissa konteksteissa sukupuolivastuullisesti

 • Kansainväliset sopimukset ja moniammatilliset lähestymistavat väkivallan havaitsemiseen ja ehkäisemiseen eri ympäristöissä

 
Järjestämistapa 

Opintojakson järjestämistapa vaihtelee lukuvuosittain teema-alueittain. Päivitetty tieto asiasta ilmoitetaan lukuvuosittain erikseen. Lukuvuonna 2017 - 18 kurssit järjestetään  teema-alueittain seuraavasti:

 

Väkivalta ja toisarvoistamisen ulottuvuudet/Violence and the forms of othering:

Verkkokurssi/Online course

 

Väkivallan globaalit kontekstit/Global forms of violence:

Verkkokurssi/Online-course

 

Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio/Sexual violence, trafficking and prostitution:

Kirjatentti/essee, Book exam/essay

 

 
Toteutustavat 

Verkkokurssi (itsenäinen- ja ryhmissä tapahtuva työskentely verkko-oppimisympäristössä; reflektiopäiväkirja) tai kirjatentti/essee.

 
Kohderyhmä 

Oulun yliopiston opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

On osa sukupuolentutkimuksen aineopintoja

 
Oppimateriaali 

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin verkko-oppimisympäristössä.

Learning materials will be informed in the e-learning environment during the course.

 

Kirjallisuus tenttiin/esseeseen (vastuullinen opettaja) Literature for book exams/essay per theme (responsible teacher):

 

Theme: Violence and forms of othering (Suvi Pihkala)

 • Husso, M., Virkki, T., Notko, M., Hirvonen, H., & Eilola, J. (Eds.). (2017). Interpersonal Violence: Differences and Connections. Routledge.

 • Näre, S., Ronkainen, S. (toim.) (2007) Paljastettu Intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka.

 • Testoni, I., Wieser, M., Groterath, A., Guglielmin, M. (2013) Teaching against Violence. Reassessing the toolbox
  TAI 3-4 tieteellistä vapaavalintaisia artikkeleita vastuuopettajan kanssa erikseen sovittuna.

 

Theme: Global forms of violence (Helena Parkkila)

Theme: Sexual exploitation, trafficking and prostitution (Helena Parkkila)

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Verkkokurssi (aktiivinen osallistuminen verkossa ml. itsenäisten tehtävien suorittaminen ja osallistuminen ryhmän työskentelyyn; sekä reflektiopäiväkirja); tai itsenäinen työskentely ja kirjatentti/essee

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista sekä reflektio/oppimispäiväkirjassa pohtivaa, asioita toisiinsa suhteuttavaa aiheenkäsittelyä.

 
Vastuuhenkilö 

 

Väkivalta ja toisarvoistamisen ulottuvuudet / violence and forms of othering: Suvi Pihkala

 

Väkivallan globaalit muodot / global forms of othering: Helena Parkkila

 

Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio / sexual violence, trafficking and prostitution: Helena Parkkila

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Tätä opintojaksoa voi opiskella 15 opintopisteen laajuisesti siten, että käyttää 5 opintopistettä korvaamaan Vapaavalintaisen opintojakson ja 5 op. korvaamaan Käytännön kehittämistyön … opintojakson.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Väkivalta - käsitteet, käytänteet ja (arjen) interventiot/Väkivallan globaalit kontekstit  Opintojakso    01.09.20 -31.12.20
ilmoittautumisaika on päättynyt Sukupuolivastuullinen väkivaltatutkimus  Opintojakso  Suvi Pihkala  26.10.20 -04.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa