Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
687165S Identiteetti, kulttuuri ja yhteiskunta, 4-10 op 
Tunniste 687165S  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Identiteetti, kulttuuri ja yhteiskunta  Lyhenne Identiteetti, k 
Laajuus4-10 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1107 Kirjallisuus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jussi Ojajärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5-10 op

 
Opetuskieli 

suomi, lukupaketti mahdollinen myös englanniksi

 
Ajoitus 

Aineopintojen jälkeen.

 
Osaamistavoitteet 

Syventävä perehtyminen kulttuuriteoriaan ja yhteiskunnalliseen kirjallisuudentutkimukseen.

Jakson jälkeen opiskelija osaa arvioida ja eritellä syvällisesti kulttuuriteoriaa ja tuntee erityisesti identiteetin rakentumiseen vaikuttavia sosiaalisia, kulttuurisia ja sosiaalipsykologisia tekijöitä. Hän on perehtynyt kulttuurintutkimuksen ja/tai yhteiskunnallisen kirjallisuudentutkimuksen klassikoihin ja niiden aihepiireistä käytyyn myöhempään keskusteluun. Hän osaa soveltaa tietämystään kulttuuristen representaatioiden ja kirjallisuuden yhteiskunnallisten sisältöjen kriittisessä tulkinnassa.

 
Sisältö 

Kulttuuriteorian erityisalat ja yhteiskunnallisen kirjallisuudentutkimuksen virtaukset, erityisesti yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan suhdetta tarkasteleva kriittinen tutkimus.

 
Järjestämistapa 

Eri mahdollisuuksia, sovitaan gradunohjaajan tai kohdan vastuuopettajan kanssa.

 
Toteutustavat 

Kirjatentti, kotiessee, pienoistutkielma tai artikkeli, lukupiiri oppimispäiväkirjoineen, mahdollisesti jokin oppiaineessa järjestetty erikoiskurssi (sopivuudesta neuvoteltava aina etukäteen, ellei siitä ole mainittu opetusohjelmassa).

 
Kohderyhmä 

Pääaineopiskelijat ja erityisesti sivuainegradua aihepiiristä suunnittelevat sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pääosa aineopinnoista

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Graduntekoa tukemaan tarkoitettu erityisjakso

 
Oppimateriaali 

Kirjallisuudesta sovitaan erikseen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Tenttiminen tenttimissivun ohjeistuksen mukaisesti https://www.oulu.fi/opiskelijalle/tiedekuntien-opinto-oppaat#6449

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojaksoa voi suorittaa räätälöityinä kirjatentteinä, kotiesseinä, pienoistutkielmana tai artikkelin (prosessi)kirjoittamisella. Myös mahdollisen gradun erityisalueeseen osuva kurssi on mahdollinen. Hyvä tapa suorittaa jaksoa on lukupiirityöskentely, etenkin lukupiirin organisoiminen ja vetäminen ja siitä tehtävä oppimispäiväkirja. Jakson voi suorittaa 5 opintopisteenä tai kahtena noin 5 opintopisteen pakettina.  

 

 
Arviointiasteikko 

0–5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa