Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694637S Terveystieto ja -viestintä, 5 op 
Tunniste 694637S  Voimassaolo 01.08.2013 -
Nimi Terveystieto ja -viestintä  Lyhenne Terveystieto ja 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa eritellä terveystietoon ja -viestintään liittyvien tutkimusten teoreettisia lähtökohtia, tutkimuskohteita ja -menetelmiä. Hän osaa analysoida informaatiokäyttäytymisen teoreettisia jäsennyksiä suhteessa terveyskäyttäytymiseen malleihin ja hyödyntää niitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitteluun. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttista ja kriittistä ajattelua.

 
Sisältö 

Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen näkökulmasta, terveyskäyttäytymisen muutosmallit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveysviestintä ja -tiedon räätälöinti

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perusopinnot

 
Oppimateriaali 

Johnson, D. & Case, D.O. 2012: Health information seeking

Enwald, H. 2013: Tailoring health communication : the perspective of information users' health information behaviour in relation to their physical health status (s. 19-142); 

Hirvonen, N. 2015: Health information matters: Everyday health information literacy and behaviour in relation to health behaviour and physical health among young men  (s. 17-160).

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti tai essee (ks. ohje syventävien opintojen vaihtoehtoisen opintojaksojen suorittamisesta). Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Professori/yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa