Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, 5 op 
Tunniste 407041A  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Lyhenne Kvalitatiivisen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anu Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi, englanti ITE

 
Ajoitus 

2. tai 3. opintovuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvailla ja eritellä laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita

 • kuvata erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia

 • suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen laadullisen tutkimuksen päävaiheita

 • tulkita ja arvioida tekemiään laadullisia tutkimuksia
 
Sisältö 
 • laadullisen tutkimuksen lähtökohdat

 • teoria ja käsitteet laadullisessa tutkimuksessa

 • laadullisen tutkimuksen eri lähestymistapoja

 • tutkimuskysymysten asettaminen ja muotoutuminen laadullisessa tutkimuksessa

 • tutkimusprosessin eteneminen ja sen päävaiheet

 • laadullisen tutkimuksen aineistot

 • tutkimussuunnitelma
 
Järjestämistapa 

Lähiopetus. Luennot ja pienryhmäopetus.

 
Toteutustavat 

Luentoja 18h, pienryhmäopetusta 16h sekä itsenäistä työskentelyä n. 100h

 
Kohderyhmä 

Kaikki tiedekunnan aineopintoja suorittavat opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei ole

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen/psykologian aineopintoja ja tukee kandidaatin tutkielman tekoa.

 
Oppimateriaali 

Soveltuvin osin:

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Erityisesti luvut 1-3 ja 5-6.

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) (2015) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineistonkeruu, virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) (2015) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. ERITYISESTI OSA I. Jyväskylä: PS-kustannus.

Metsämuuronen, J. (2003–). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (opiskelija- ja tutkijalaitokset). Helsinki: International Methelp. (Luku: Laadullisen tutkimuksen perusteet).

Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. (myös Ellibs).


Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia ja videoituja asiantuntiluentoja.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luento-osuus:

Opiskelijat laativat joko yksin tai parityönä oppimistehtäviä, joiden tavoitteena on soveltaa luentojen ja kirjallisuuden antia  oman kandidaatin tutkielman aihepiirin ja kysymyksenasettelun muotoiluun.

Harjoitukset:

Opiskelijat laativat joko yksin tai parityönä kandidaatin tutkielman tutkimussuunnitelman.

Kurssi voidaan sopimuksen mukaan järjestää ja suorittaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi osallistumalla jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän toimintaan.

Opiskelijan kurssisuoritus on

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin ydinargumentti on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Luentotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Pienryhmässä laadittava tutkimussuunnitelma arvioidaan asteikolla 0 – 5.

 
Vastuuhenkilö 

Anu Alanko

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

Muualla suoritetuilla tutkimusopinnoilla voi kerran korvata tiedekunnan tutkimusopinnot. Myös tiedekunnassa tehdyillä opinnoilla voi kerran korvata tutkimusopinnot sivuaineopinnoissa, jos alkuperäiset opinnot on suoritettu (ei AHOToitu) tiedekunnassa. Muutoin vastuuopettaja katsoo suoritustavan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi  Opintojakso  Anu Alanko  31.08.20 -07.05.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi/ KESÄ 2020  Opintojakso  Anu Alanko  24.05.21 -09.06.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa