Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi, 5 op 
Tunniste 413031S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi  Lyhenne Kvalitatiivisen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Anu Alanko 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

English (ITE)

 
Ajoitus 

1. lukuvuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ja eritellä kasvatustieteessä ja psykologiassa käytettyjä laadullisten aineistojen analyysimenetelmiä ja niiden taustoja

 • analysoida ja tulkita tyypillisiä kasvatustieteellisiä ja psykologisia tutkimusaineistoja

 • arvioida oman tutkimuksensa ja toisten tekemien tutkimusten uskottavuutta, luotettavuutta sekä eettisyyttä
 
Sisältö 
 • eri paradigmojen ja tutkimustraditioiden merkitys laadullisen tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

 • erilaiset lukutavat laadullisen tutkimusaineiston analyysissa ja tulkinnassa

 • uskottavuuden osoittaminen laadullisessa tutkimuksessa

 • tutkimuksen raportointi laadullisessa tutkimuksessa

 • eettiset kysymykset laadullisessa tutkimuksessa

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus 

 

 
Toteutustavat 

Luentoja 18 t, pienryhmätyöskentelyä 16 t,itsenäistä työskentelyä n. 100 t

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi tulee olla suoritettuna ennen jatkokurssille osallistumista

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteellisen koulutuksen syventäviä opintoja ja tukee maisterivaiheen pro gradu -tutkielman tekoa

 
Oppimateriaali 

Opintojaksolla hyödynnetään ainakin seuraavia teoksia:  

 • Aaltonen, S. & Högbacka, R. (2015) Umpikujasta oivallukseen: Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere, Tampere University Press. (e-kirja)   
 • Creswell, J. W. (ed.) (2013, tai aikaisempi painos) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.  Thousand Oaks, CA, Sage publications.  
 • Koro-Ljungberg, M., Löytönen, T. & Tesar, M. (2018) Disrupting Data in Qualitative Inquiry: Entanglements with the Post-Critical and the Post-Anthropocentric. New York, Peter Lang.   
 • Lichtman, M. (2013, tai aikaisempi painos) Qualitative Research in Education. A User's Guide. Thousand Oaks, Sage publications.  

Sopimuksen mukaan oppimateriaalina voidaan käyttää myös muita teoksia/artikkeleita ja videoituja asiantuntijaluentoja.   

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot: Opiskelijat laativat yksin tai parityönä luentojen pohjalta ja kirjallisuutta hyödyntäen luentopäiväkirjan, jossa luentojen antia pohditaan myös oman tulevan tutkielman aiheen näkökulmasta.  

Pienryhmätyöskentely: Opiskelijat harjoittelevat yksin tai parityönä aineiston laadullista analyysia. Opiskelija hyödyntää tehtävässä joko omaa graduaineistoaan tai jotain valmista aineistoa. Pienryhmässä laadittava analyysiraportti esitellään ryhmässä ja jokainen toimii vuorollaan toisen työn opponenttina.  

Opiskelijan suoritus on

0 = keskeneräinen ja hajanainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta ja laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin perusperiaatteita ei onnistuta konkretisoimaan ollenkaan.

1 = erittäin pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan, analyysi on hyvin pintapuolinen ja lähteiden käyttö on yksipuolista ja pinnallista.

2 = pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan, analyysi on pintapuolinen ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

3 = pohtiva ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa, jolloin argumentaatiolinja on näkyvissä, analyysi on perusteltua ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

4 = jokseenkin analyyttinen ja osittain onnistunut kokonaisuus, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa, analyysi on paikoitellen syvällistä ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

5 = systemaattinen ja analyyttinen kokonaisuus, jossa asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa, analyysi on syvällistä ja monipuolista ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 

 
Arviointiasteikko 

Luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Analyysiraportti arvioidaan asteikolla 0-5.  

 
Vastuuhenkilö 

Anu Alanko

 

 
Lisätiedot 

Muualla suoritetuilla tutkimusopinnoilla voi kerran korvata tiedekunnan tutkimusopinnot. Myös tiedekunnassa tehdyillä opinnoilla voi kerran korvata tutkimusopinnot sivuaineopinnoissa, jos alkuperäiset opinnot on suoritettu (ei AHOToitu) tiedekunnassa. Muutoin vastuuopettaja katsoo suoritustavan.   

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi (kesäkurssi 2021)  Opintojakso  Anu Alanko  18.05.21 -13.08.21
Ilmoittautumiseen Kvalitatiivisen tutkim. jatkokurssi  Opintojakso  Anu Alanko  13.09.21 -14.04.22
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi/ KESÄ 2022  Opintojakso  Anu Alanko  10.05.22 -10.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa