Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
900015Y Suomen kielen jatkokurssi I, 5 op 
Tunniste 900015Y  Voimassaolo 01.08.1995 -
Nimi Suomen kielen jatkokurssi I  Lyhenne Suomen kielen j 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Kuvaus
Taitotaso 

A2.1

 
Asema 

Kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien kansainvälisille opiskelijoille.

 
Lähtötasovaatimus 

A1.3, Suomen kielen peruskurssi 2 (90053Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.

 
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Kurssilla käytetään opetuskielenä pääasiassa suomea.

 
Ajoitus 

-

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tavallisimmissa arkipäivään liittyvissä tilanteissa ja tehtävissä, joissa aiheena ovat tutut ja jokapäiväiset asiat. Hän pystyy etsimään tietoa ja poimimaan pääasiat erilaisista teksteistä ja ymmärtää aiheen ja joitakin yksityiskohtia ympärillään käytävästä keskustelusta. Opiskelija osaa kuvailla tapahtumia ja kokemuksiaan sekä suullisesti että kirjoittamalla. Hän tunnistaa yleiskielen ja puhekielen eroja. Hän tunnistaa myös kohteliaan ja epäkohteliaan ilmauksen ja pystyy soveltamaan niitä omassa tuotoksessaan.

 
Sisältö 

Tämä on alempi jatkokurssi, jonka aikana opiskelija vahvistaa kommunikointitaitojaan jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Kurssilla kartutetaan sanavarastoa ja tietämystä kielen rakenteista, harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan puhuttua kieltä sekä harjoitellaan lehtitekstien lukemista.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: erilaisten asioiden tiedusteleminen; kohteliaisuuden ilmaiseminen; tapaamisesta sopiminen; ohjeiden antaminen; ostosten tekeminen; menneisyydestä puhuminen ja suunnitelmistaan kertominen; harrastukset, asiointi esim. lääkärissä ja postissa.

Kielen rakenteista opitaan lisää imperatiivista, verbien rektioita, verbaalisubstantiivi (-minen), passiivin preesens, osa nominien monikon taivutuksesta, kolmas infinitiivi (ma-infinitiivi), lisää lausetyyppejä, perfekti, lisää objektista.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja ohjattu itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetusta 2 kertaa viikossa (52 t, sisältäen kokeet) ja itsenäistä työskentelyä (83 t).

 
Kohderyhmä 

Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä henkilökunta

 
Esitietovaatimukset 

Suomen kielen peruskurssi 2 suorittaminen

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

Gehring, S. & Heinzmann, S.: Suomen mestari 2, (kappaleet 1 - 5)

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin aikana pidettävät kokeet.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen sekä kokeiden tulokset.

 
Vastuuhenkilö 

Anne Koskela

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Oppitunnit pidetään kaksi kertaa viikossa 13 viikon ajan.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
  Suomen kielen jatkokurssi 1 kaikki tdk, SYKSY JA KEVÄT  Opintojakso  Anne Koskela  07.09.21 -26.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa