Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
080103A Psykiatria, 12-14 op 
Tunniste 080103A  Voimassaolo 01.01.2009 -
Nimi Psykiatria  Lyhenne Psykiatria 
Laajuus12-14 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine5401 Lääketiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Edeltävät opinnot
    A540104 Myönnetty lääketieteen kandidaatin arvo
Vastuuyksikkö Lääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Veijola, Juha Martti 

Kuvaus
Laajuus 

14.0 op

 
Ajoitus 

C7-8

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa perustiedot psykiatriasta yleislääkärin näkökulmasta (terveyskeskuspsykiatriasta) ja osaa tunnistaa ja hoitaa tavallisimmat mielenterveyden häiriöt, varsinkin aikuisilla ja myös nuorilla sekä vanhuksilla, osaa hoitaa psyykkisten kriisien ensiavun ja tarvittaessa lähettää potilaan psykiatriseen erikoissairaanhoitoon sekä kuvailla erikoissairaanhoidon pääperiaatteet. Opiskelija osaa lääkärin työssä kohdata potilaan asiallisesti ja osallistua moniammatilliseen työskentelyyn. Opiskelija osaa myös määritellä tahdosta riippumattomaan hoitoon lähettämisen perusteet sekä osaa kertoa miten menetellä psykoottisen, itsemurhavaarassa olevan tai uhkaavan potilaan kanssa.

 
Sisältö 

Mielenterveys ja sen häiriöt ja psykiatrinen diagnostinen järjestelmä. Kliininen haastattelu ja psykiatrinen anamneesi, potilas-lääkärisuhde. Väkivaltainen potilas. Itsetuhoisuus. Tavallisimpien mielenterveyden häiriöiden tunnistaminen (diagnostiikka, psykiatrinen anamneesi ja status) ja hoito (tukea antava ja selventävä keskusteluhoito sekä psyykenlääkehoito, perustiedot psykoterapioista) sekä epidemiologiaa. Terveyskeskus-psykiatrian perusteet. Mielialahäiriöt. Ahdistuneisuushäiriöt. Psykoosit.  Päihdehäiriöt. Nuorisopsykiatriaa: tavallisimmat nuoruudessa puhkeavat mielenterveyshäiriöt kuten psykoosit, masennus ja syömishäiriöt, nuoruusikäisen arvio ja hoidon perusperiaatteet sekä erityispiirteet (lähete, terapiat , lääkitys) ja ammatillinen kuntoutus.  Psykogeriatrian perusteet. Tahdosta riippumaton hoito. Psyykkisistä syistä johtuva työkyvyttömyys. Unettomuus. Psykologin tutkimus osana mielenterveyden häiriöiden tutkimusta ja hoitoa.

 

Psykiatrinen diagnostiikka ja hoito. Potilas-lääkärisuhde (vuorovaikutus), tiimityö, johtaminen, lääkärin elämänhallinta.

 
Toteutustavat 

Teoreettinen osa: 1) Luennot, 2) Teemapäivät ja seminaarit (7 kpl): mm Terveyskeskuspsykiatriaa, Päihdepsykiatriaa, Psykoottisen potilaan kohtaaminen,  Psykofarmakologiaa, sekä Raskaus, Synnytys, Mieliala ja Vuorovaikutus. Lisäksi Seminaarit: M1- lähete ja Nuorisopsykiatria. M1-seminaaria varten ryhmätyöskentelyä. Harjoittelujakson info. Kurssin avaus on myös pakollista opetusta. Kyselytilaisuus kurssin loppupuolella.

3)Teemaryhmä-opetukset (8 kpl), joiden aiheet ovat Psykiatrinen anamneesi ja status, Itsetuhoisen potilaan arvio, Väkivaltainen potilas, Sairasloman arviointi psykiatrisin perustein, Oikeuspsykiatria, Päihdepsykiatria, Nuorisopsykiatria ja Potilastapaus.

4) Kurssiin kuuluu myös Optimassa täytettävä palautelomake. Kirjallinen lopputentti. Lokikirja.

 

Käytännön osa: Viikon (ma-pe) hajautusjaksolla tutustuminen kliiniseen ja moniammatilliseen käytäntöön psykiatrian yksikössä, jolloin myös potilaan tutkimista. Lisäksi osassa ryhmäopetuksista pyritään potilashaastatteluihin.  Harjoittelujakson jälkeen ryhmäkeskustelut. Psykiatrian päivystyksen seuraamista ja opetusta vuorovaikutuksesta.

 
Oppimateriaali 

Lönnqvist J, ym (toim.). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, 2007. Kuulusteluissa edellytetään lisäksi luennoilla, ryhmäopetuksissa, seminaareissa ja teemapäivillä käsitellyt asiat. Lisäksi suositeltavaa luettavaa ovat mm psykiatrian ja nuorisopsykiatrian Käypä hoito-suositukset (mm www.terveysportti.fi kautta), Mielenterveyslaki ja -asetus, Lastensuojelulaki(www.finlex.fi -ajantasainen lainsäädäntö), Huttunen MO, Psyykelääkeopas. Kustannus Oy Duodecim, 2008, Helsinki.

 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Luennot ja vaadittavat opetukset kuten ryhmäopetukset, seminaareihin, teemapäiviin ja osastoharjoitteluun osallistuminen sekä päivystyksen seuraaminen. Palaute (ryhmäkeskustelu, kysely- ja palautetilaisuus sekä Optiman lomake). Lokikirja, joka sisältää merkinnät hyväksytyistä suorituksista. Kuulustelu (kirjallinen lopputentti).

 
Arviointiasteikko 

Psykiatrian loppuarvosana muodostuu lopputentistä arviointi 0-5.

 
Vastuuhenkilö 

Kliininen opettaja Pirjo Mäki

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa